Tài sản (Assets) là gì? Các loại tài sản trong báo cáo tài chính

Tài sản ( tiếng Anh : Assets ) là một bộ phận không hề tách rời của báo cáo giải trình kinh tế tài chính, tượng trưng cho một nguồn lực kinh tế tài chính mà cá thể hay công ty có quyền và quyền lợi hợp pháp mà những cá thể hay doanh nghiệp khác không có .Tài sản (Assets) và các loại tài sản trong Báo cáo tài chính - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : tapchitaichinh.vn )

Tài sản (Assets)

Khái niệm

Tài sản trong tiếng Anh là Assets.

Chuẩn mực kế toán Nước Ta ( VAS 01 ) định nghĩa ” gia tài là nguồn lực do doanh nghiệp trấn áp và hoàn toàn có thể thu được quyền lợi kinh tế tài chính trong tương lai “. Định nghĩa này cho thấy có sự độc lạ giữa pháp luật của pháp luật và pháp luật của kế toán về gia tài .Trên phương diện pháp lí, gia tài của một doanh nghiệp phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó, tuy nhiên trên phương diện kế toán, gia tài được báo cáo giải trình trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu, mà chỉ cần thuộc quyền trấn áp của doanh nghiệp đó nhằm mục đích cung ứng nhu yếu ” coi trọng thực chất hơn hình thức ” của kế toán .

Phân loại tài sản

Tài sản được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo tính thanh khoản giảm dần và được chia thành hai hạng mục cơ bản: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn (Short-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tiền và các tài khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác. 

Ví dụ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang báo cáo số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 chỉ là 89,5 tỉ đồng trong khi các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kì hạn và các khoản cho công ty con vay có thời hạn không quá 3 tháng) lên tới 331,2 tỉ đồng.

Tài sản dài hạn (Long-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trên một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản dài hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính, đầu tư dài hạn và các khoản trả trước dài hạn. 

Ví dụ : Một doanh nghiệp thường có gia tài cố định và thắt chặt hữu hình như nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, thiết bị sản xuất, thiết bị quản lí, phương tiện đi lại vận tải đường bộ, … Mặt khác, những loại gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung thường gồm có : quyền sửu dụng đất, thương hiệu thương mại, sáng tạo, ứng dụng máy tính, …

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Báo cáo tài chính phân tích – dự báo và định giá, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)