Bài 7. Nhập xuất trong C

This entry is part 7 of 69 in the series

81

/ 100

This entry is part 7 of 69 in the series Học C Không Khó

Nhập xuất trong C – Cách sử dụng hàm scanf() và hàm printf() trong C để nhập và xuất như thế nào? Bài học số 7 trong khóa học lập trình C mang tên “học c bá đạo” sẽ cùng bạn tìm hiểu về việc nhập và xuất ở ngôn ngữ lập trình C nhé.

Video bài học nhập xuất trong C

Hàm printf() trong C

  • Trong ngôn ngữ lập trình C, hàm printf() được sử dụng để in ra các ký tự; chuỗi; các giá trị số nguyên, số thực hay số thập phân, bát phân,… và hiển thị lên màn hình console.
  • Chúng ta sử dụng hàm printf() với định dạng %d để hiển thị giá trị của biến kiểu số nguyên.
  • Tương tự, sử dụng %c để hiển thị giá trị của các biến kiểu ký tự, %f để hiển thị giá trị số thực và %s để hiển thị giá trị của kiểu chuỗi, %lf cho kiểu double và %x cho kiểu số ở hệ thập lục phân (hệ cơ số 16).
  • Để xuống dòng mới trong khi in với hàm printf(), ta sử dụng ký tự đặc biệt là “\n”.

Dưới đây là bảng các kiểu dữ liệu thường dùng và định dạng của nó.

Kiểu dữ liệu
Định dạng

int
%d
char
%c
float
%f
double
%lf
short int
%hd
unsigned int
%u
long int
%li
long long int
%lli
unsigned long int
%lu
unsigned long long int
%llu
signed char
%c
unsigned char
%c
long double
%Lf

Hàm scanf() trong C

  • Trong ngôn ngữ lập trình C, hàm scanf() được sử dụng để đọc vào ký tự, chuỗi, các giá trị số mà người dùng nhập từ bàn phím.
  • Hàm scanf() nhận vào tham số là địa chỉ của một biến đã được khai báo, xem ví dụ và giải thích chi tiết trong video + source code phía dưới.

Source code của bài học nhập xuất trong C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

 

#include <stdio.h> // standard input output

int

main

(

)

{

 

    

// Xuất printf()

    

printf

(

“Hello World!”

)

;

 

    

// Nhập 1 số nguyên

    

int

a

;

    

printf

(

“\nNhap a = “

)

;

    

scanf

(

“%d”

,

&a);

// đừng quên dấu &

 

    

// xuất có định dạng (format)

    

printf

(

“Gia tri a = %d”

,

a

)

;

// Ctrl + /

 

    

float

b

;

    

printf

(

“\nNhap b = “

)

;

    

scanf

(

“%f”

,

&b);

// đừng quên dấu &

 

    

// xuất có định dạng (format)

    

printf

(

“Gia tri b = %.2f”

,

b

)

;

 

    

char

c

;

    

printf

(

“\nNhap c = “

)

;

    

scanf

(

“%d”

,

&c);

// đừng quên dấu &

 

    

// xuất có định dạng (format)

    

printf

(

“Gia tri c = %c”

,

c

)

;

 

    

// Nhập nhiều biến đồng thời

 

    

int

a1

,

a2

;

 

    

printf

(

“\nHay nhap a1 va a2: “

)

;

    

scanf

(

“%d%d”

,

&a1, &a2);

    

// Xuat format

    

printf

(

“\nGia tri \”a1\” = %d\nGia tri \”a2\” = %d”

,

a

,

a2

)

;

 

    

// In ra tiếng kêu bíp

    

printf

(

“a\bd”

)

;

}

 

Kết quả chạy thử như dưới đây:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

PS G:\c_cources\day_7> g++ .\InputOuput.cpp -o .\InputOuput

PS G:\c_cources\day_7> .\InputOuput.exe

Hello World!

Nhap a = 13

Gia tri a = 13

Nhap b = 3.1456

Gia tri b = 3.15

Nhap c = e

Gia tri c =

Hay nhap a1 va a2: 23 45

 

Gia tri “a1” = 13

Gia tri “a2” = 45d

 

Tài liệu tham khảo