[Bài 9] PHP Cơ Bản – Phương thức POST, GET trong PHP

 • [Bài 9] PHP Cơ Bản – Phương thức POST, GET trong PHP

  • 09 January

   2021

  • Tự học lập trình PHP

  [Bài 9] PHP Cơ Bản – Phương thức POST, GET trong PHP – Nội dung bài học gồm có: Phương Thức Post, Cách lấy dữ liệu thông qua phương thức POST, Phương thức GET, Cách lấy dữ liệu thông qua phương thức GET, Lấy thông tin từ URL qua $_GET, Khi nào sử dụng phương thức GET, Khi nào sử dụng phương thức POST, GET và POST khác nhau như thế nào.

  Việc gửi thông tin cần xử lý từ người dùng (phía client) lên server không thể thiếu trong website động với Php. Với Php hai phương thức chính để làm công việc đó chính là POST và GET.

  1. PHƯƠNG THỨC POST

  Dưới đây form dùng gửi lên server 2 thông tin fullname, email lên server qua phương thức POST

  Học lập trình PHP tại Devpro Việt Nam

  Phương thức POST

              Name:

              E-mail:

  Trong đó:

  • Form: method = “POST “

  • Action: File xử lý dữ liệu (xuly.php). Nếu không khai báo nó xử lý tại file hiện hành.

  • Input type text: name=”fullname”

  • Input type email: name=”email” 

  Cách lấy dữ liệu thông qua phương thức POST

  • Sử dụng mảng hệ thống $_POST để lấy dữ liệu truyền lên theo phương thức POST

  • Cách lấy từng phần tử trong $_POST hoàn toàn áp dụng cách làm với mảng (vì $_POST chính là một mảng)

  echo “

  ";

   

  print_r($_POST);

  echo “

  “;

   

  print_r($_POST[‘fullname’]);

  print_r($_POST[’email’]);

  ?>

  3. PHƯƠNG THỨC GET

  • Ngoài phương thức POST thì GET là phương thức hay được sử dụng để truyền dữ liệu lên server

  • Việc thao tác hoàn toàn giống với phương thức POST

  • Method được áp dụng chính là GET (method=”GET”)

  Học lập trinh PHP tại Devpro Việt Nam

  Phương thức GET

              Name:

              E-mail:

  Cách lấy dữ liệu thông qua phương thức GET

  • Sử dụng mảng hệ thống $_GET để lấy dữ liệu

  • Các thao tác hoàn toàn tương tự với $_POST

  • Khi gửi dữ liệu với phương thức GET các thông tin được gửi lên đường link thông qua cấu trúc key=value và kết nối với nhau bằng ký ‘&’

  echo “

  ";
  

  print_r($_GET);

  echo “

  “;

  print_r($_GET[‘fullname’]);

  print_r($_GET[’email’]);

  ?>

  Lấy thông tin từ URL qua $_GET

  Một điểm rất quan trọng biến hệ thống get chuyên để lấy dữ liệu từ URL

  https://devpro.edu.vn?mod=course&view=main

  • Chuỗi các tham số bắt đầu sau dấu ? Và các cặp thông tin ở dạng key=value và kết nối với nhau bởi ký tự &

  • Đây là một ứng dụng rất hay của $_GET giúp chúng ta xây dựng và lấy dữ liệu từ Url

  3. KHI NÀO SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC GET

  • Khi sử dụng phương thức GET dữ liệu truyền lên server được public mọi người đều nhìn thấy, những biến truyền lên server được hiển thị ngay trên url.

  • Đối với phương thức GET số lượng thông tin gửi được được giới hạn(2000 ký tự).

  • Tuy nhiên những thông tin được truyền trên Url có tác dụng cho bookmark, tốt cho Seo web.

  4. KHI NÀO SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC POST

  • Những thông tin truyền qua phương thức POST thì không mọi người khác không thể nhìn thấy và nó không giới hạn số lượng thông tin truyền lên server.

  • Ngoài ra POST hỗ trợ ở phương thức upload file lên server

  5.PHƯƠNG THỨC GET VÀ POST KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

  Phương thức POST

  Phương thức GET

  Không hiển thị giá trị trên URL

  Có hiển thị giá trị trên URL

  Không giới hạn độ dài của giá trị được submit

  Thông thường giới hạn độ dài là 255 ký tự. Tuy nhiên phụ thuộc vào hỗ trợ của trình duyệt

  Mất nhiều thời gian để thực thi hơn là Phương thức GET

  Thực thi nhanh hơn phương thức POST

  Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau: String, Numeric, Binary, …

  Chỉ hỗ trợ dữ liệu kiểu String bởi vì nó hiển thị chúng trên URL

  Không làm lộ dữ liệu

  Thây được dữ liệu trên thanh URL

  Bài học PHP cơ bản khác bạn nên đọc: