[Bài tập C] In ra dãy số Fibonacci – Freetuts

Trong bài viết này chúng ta sẽ giải bài tập in ra dãy số fibonacci bằng ngôn ngữ lập trình C. Thông thường với bài toán này thì ta hay sử dụng giải thuật đệ quy. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp while để giải quyết một cách dễ dàng. Vi dụ người dùng yêu cầu in ra 6 số đầu tiên thì kết quả là: “0, 1, 1, 2, 3, 5”.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy trong bài này bạn sẽ áp dụng hai kiến thức như sau:

 • Đệ quy
 • Vòng lặp for

Dãy số fibonacci là gi? Đó là số mà tổng của hai số fibonacci đằng trước bằng chính nó. Hai số đầu tiên ngoại lệ là 0 và 1.

I. In dãy số fibonacci bằng vòng lặp while

Vòng lặp while ta sẽ không thể biết được số lần lặp, vì vậy có thể sử dụng để thay thế cho các bài toán đệ quy, hay còn gọi là khử đệ quy.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
  int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i;
 
  //Yêu cầu người dùng nhập số lớn nhất 
  printf("Enter the number of terms:\n");
  scanf("%d",&count);
 
  printf("First %d terms of Fibonacci series:\n",count);
  for ( i = 0 ; i < count ; i++ )
  {
    if ( i <= 1 )
     next_term = i;
    else
    {
     next_term = first_term + second_term;
     first_term = second_term;
     second_term = next_term;
    }
    printf("%d\n",next_term);
  }
 
  return 0;
}

Giả sử bạn nhập số 8 thì kết quả là:

Enter the number of terms: 8
First 8 terms of Fibonacci series:
0
1
1
2
3
5
8
13

II. In dãy số fibonacci bằng đệ quy

Chúng ta cần định nghĩa một hàm fibonacci_series để gọi đệ quy đến chính nó.

#include<stdio.h>
int fibonacci_series(int);
int main()
{
  int count, c = 0, i;
  printf("Enter number of terms:");
  scanf("%d",&count);
 
  printf("\nFibonacci series:\n");
  for ( i = 1 ; i <= count ; i++ )
  {
   printf("%d\n", fibonacci_series(c));
   c++; 
  }
 
  return 0;
}
int fibonacci_series(int num)
{
  if ( num == 0 )
   return 0;
  else if ( num == 1 )
   return 1;
  else
   return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) );
}

Giả sử bạn nhập 6 thì kết quả sẽ như sau:

Enter number of terms: 6
Fibonacci series:
0
1
1
2
3
5

Rất đơn giản phải không các bạn.