Bài tập C – Tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n – VietTuts

Nội dung chính

 • Đề bài
 • Lời giải

Đề bài

Viết chương trình C tính tổng các chữ số của một số nguyên n. Ví dụ: 1234 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong C

Lời giải

#include<stdio.h>
 
const int DEC_10 = 10;

/**
 * Ham main
 */
int main() {
 int n;
  printf("Nhap so nguyen duong n = ");
  scanf("%d", &n);
  printf("Tong cac chu so cua %d la: %d", n, totalDigitsOfNumber(n));
}

/**
 * Tinh tong cac chu so cua mot so nguyen duong
 */
int totalDigitsOfNumber(int n) {
  int total = 0;
  do {
    total = total + n % DEC_10;
    n = n / DEC_10;
  } while (n > 0);
  return total;
}

Kết quả:

Nhap so nguyen duong n = 1234
Tong cac chu so cua 1234 la: 10