Bài Tập Lập Trình Mạng – Bùi Tiến Cường

OPTADS360

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất
xem tivi trực tuyến nhanh nhất
xem phim mới 2023 hay nhất
xem phim chiếu rạp mới nhất
phim chiếu rạp mới
xem phim chiếu rạp
xem phim lẻ hay 2022, 2023
xem phim lẻ hay
xem phim hay nhất
trang xem phim hay
xem phim hay nhất
phim mới hay
xem phim mới
link phim mới

intTypePromotion=1

YOMEDIA

ADSENSE

Trang Chủ

Công Nghệ Thông Tin

Kỹ thuật lập trình

Bài Tập Lập Trình Mạng – Bùi Tiến Cường

Chia sẻ: Nhok Kute
| Ngày:
| Loại File: DOC
| Số trang:13

Thêm vào BST

Báo xấu

887

lượt xem

158

download

 

  Download

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập trình mạng với các lớp InetAddress, URL và URLConnection 1. Lớp InetAddress Các thiết bị được kết nối với mạng LAN có địa chỉ vật lý duy nhất. Điều này giúp cho các máy khác trên mạng trong việc truyền các gói tin đến đúng vị trí…

AMBIENT/

Chủ đề:

 • trắc nghiệm về lập trình mạng
 • cấu trúc đề thi lập trình mạng
 • kiến thức lập trình mạng
 • bài tập lập trình mạng
 • bài giảng lập trình mạng

Bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Lập Trình Mạng – Bùi Tiến Cường

 1. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Bài 1 : Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ – SỐ

  Trang Máy Chủ :

  import java.io.*;
  import java.net.*;
  class TCPSS
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  int port = 2812;
  ServerSocket server = new ServerSocket(port);
  Socket client = server.accept();

  BufferedReader br = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(client.getInputStream()));
  PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream());

  String st = br.readLine();

  double so = Double.parseDouble(st);

  double kqD = XuLy(so);

  String kqS = String.valueOf(kqD);

  pw.write(kqS + “\n”);
  pw.flush();

  pw.close();
  br.close();
  client.close();
  server.close();
  }
  public static double XuLy(double so)
  {
  return Math.pow(so,3);
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -1-

 2. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Trang Máy Khách :

  import java.io.*;
  import java.net.*;
  class TCPCS
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  int portS = 2812;
  InetAddress ipS = InetAddress.getByName(“localhost”);
  Socket server = new Socket(ipS,portS);

  BufferedReader in = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(System.in));
  BufferedReader br = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(server.getInputStream()));
  PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream());

  System.out.print(“Nhap so bat ky : “);
  double so = Double.parseDouble(in.readLine());

  String st = String.valueOf(so);

  pw.write(st+”\n”);
  pw.flush();

  String kqS = br.readLine();

  double kqD = Double.parseDouble(kqS);

  System.out.println(“Lap Phuong So = ” + kqD);

  pw.close();
  br.close();
  in.close();
  server.close();
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -2-

 3. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Bài 2 : Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, gửi nhận CHUỖI – CHUỖI

  Trang Máy Chủ :

  import java.io.*;
  import java.net.*;

  class TCPSC
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  int port = 2812;
  ServerSocket server = new ServerSocket(port);
  Socket client = server.accept();

  BufferedReader br = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(client.getInputStream()));
  PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream());

  String st = br.readLine();

  String kq = XuLy(st);

  pw.write(kq + “\n”);
  pw.flush();

  pw.close();
  br.close();
  client.close();
  server.close();
  }
  public static String XuLy(String st)
  {
  return st.toUpperCase();
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -3-

 4. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Trang Máy Khách :

  import java.io.*;
  import java.net.*;

  class TCPCC
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  int portS = 2812;
  InetAddress ipS = InetAddress.getByName(“localhost”);
  Socket server = new Socket(ipS,portS);

  BufferedReader in = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(System.in));
  BufferedReader br = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(server.getInputStream()));
  PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream());

  System.out.print(“Nhap chuoi bat ky : “);
  String st = in.readLine();

  pw.write(st+”\n”);
  pw.flush();

  String kq = br.readLine();

  System.out.println(“Chuoi Hoa : ” + kq);

  pw.close();
  br.close();
  in.close();
  server.close();
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -4-

 5. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Bài 3 : Kết Nối UDP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ – SỐ
  import java.io.*;
  import java.net.*;
  class UDPSS
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  int port = 2812;
  DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port);
  DatagramPacket packet;
  byte []data;
  try
  {
  data = new byte[1024];
  packet = new DatagramPacket(data,data.length);
  socket.receive(packet);
  String st = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());
  double so = Double.parseDouble(st);

  InetAddress ipC = packet.getAddress();
  int portC = packet.getPort();

  double kqD = XuLy(so);

  String kqS = String.valueOf(kqD);
  data = kqS.getBytes();
  packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipC,portC);
  socket.send(packet);

  socket.close();
  }
  catch (UnknownHostException evt)
  {
  evt.printStackTrace();
  }
  }
  public static double XuLy(double so)
  {
  return Math.sqrt(so);
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -5-

 6. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Trang Máy Khách :

  import java.io.*;
  import java.net.*;

  class UDPCS
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
  DatagramPacket packet;
  byte []data;
  InetAddress ipS = InetAddress.getByName(“localhost”);
  int portS = 2812;

  BufferedReader in = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(System.in));
  System.out.print(“Nhap so bat ky : “);
  double so = Double.parseDouble(in.readLine());

  String st = String.valueOf(so);

  data = st.getBytes();
  packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipS,portS);
  socket.send(packet);

  data = new byte[1024];
  packet = new DatagramPacket(data,data.length);
  socket.receive(packet);
  String kqS = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

  double kqD = Double.parseDouble(kqS);

  System.out.println(“Can Bac Hai Tinh Duoc : ” + kqD);

  socket.close();
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -6-

 7. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Bài 4 : Kết Nối UDP Sử Dụng Socket, gửi nhận CHUỖI – CHUỖI
  class UDPSC
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  int port = 2812;
  DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port);
  DatagramPacket packet;
  byte []data;
  try
  {
  data = new byte[1024];
  packet = new DatagramPacket(data,data.length);
  socket.receive(packet);
  String st = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

  InetAddress ipC = packet.getAddress();
  int portC = packet.getPort();

  String kq = XuLy(st);
  data = kq.getBytes();
  packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipC,portC);
  socket.send(packet);

  socket.close();
  }
  catch (UnknownHostException evt)
  {
  evt.printStackTrace();
  }
  }
  public static String XuLy(String st)
  {
  st = st.trim();
  while (st.indexOf(” “)>=0)
  {
  st = st.replaceAll(” “,” “);
  }
  return st;
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -7-

 8. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Trang Máy Khách :

  import java.io.*;
  import java.net.*;

  class UDPCC
  {
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
  DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
  DatagramPacket packet;
  byte []data;
  InetAddress ipS = InetAddress.getByName(“localhost”);
  int portS = 2812;

  BufferedReader in = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(System.in));
  System.out.print(“Nhap chuoi bat ky : “);
  String st = in.readLine();

  data = st.getBytes();
  packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipS,portS);
  socket.send(packet);

  data = new byte[1024];
  packet = new DatagramPacket(data,data.length);
  socket.receive(packet);
  String kq = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

  System.out.println(“Chuoi Ket Qua Tu May Chu : ” + kq);

  socket.close();
  }
  }

  http://dontruongbt.spaces.live.com/ -8-

 9. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Tổng Hợp Một Số Hàm Xử Lý

  A, hàm chuẩn hoá chuỗi, kết quả trả về là 1 chuỗi sau khi đã chuẩn hoá :
  public static String ChuanHoa(String st)
  {
  st=st.trim();
  while (st.indexOf(” “)>=0)
  {
  st=st.replaceAll(” “,” “);
  }
  st = st.toLowerCase();
  String[] ARR=st.split(” “);
  for (int i = 0; i < ARR.length; i++)
  ARR[i]=ARR[i].substring(0, 1).toUpperCase().concat(ARR[i].substring(1));
  st=””;
  for (int i = 0; i < ARR.length-1; i++)
  st=st.concat(ARR[i])+” “;
  st=st.concat(ARR[ARR.length-1]);
  return st;
  }

  B, Hàm đảo ngược chuỗi :
  public static String DaoNguoc(String st)
  {
  StringBuffer temp = new StringBuffer(st);
  return temp.reverse().toString();
  }

  C, Hàm đếm số ký tự trong chuỗi (không tính dấu cách) :
  public static int DemKyTu(String st)
  {
  int dem=0;
  for (int i=0; i

 10. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  Trường hợp tính cả dấu cách
  public static int DemKyTu(String st)
  {
  return st.length();
  }

  D, Hàm đếm số từ trong chuỗi (chuỗi đã chuẩn hoá) :
  public static int DemTu(String st)
  {
  String[] temp;
  temp = st.split(” “);
  return temp.length;
  }

  Trường hợp chuỗi chưa chuẩn hóa:
  public static int DemTuTrongChuoiKhongChuanHoa(String st)
  {
  int dem;
  if (st.charAt(0)!=’ ‘)
  dem = 1;
  else
  dem = 0;
  for (int i=0;i

 11. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  E, Đếm số lần xuất hiện của các ký tự hoa trong chuỗi :
  public static int DemSoKyTuHoa(String st)
  {
  int dem = 0;
  for (int i=0;i

 12. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  G, Đếm số lần xuất hiện của 1 chuỗi tìm trong chuỗi :
  public static int DemSoLanXuatHienTu(String st,String sTim)
  {
  int dem=0;
  for (int i=0;i

 13. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường

  J, Kiểm tra chuỗi có toàn số hay không?
  public static boolean ktChuoiSo(String str)
  {
  for(int i=0;i

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:

  Đồng ý

  Thêm vào bộ sưu tập mới:

  *

  Tên bộ sưu tập

  Mô Tả:

  *

  Từ Khóa:

  Tạo mới

  Báo xấu

  YOMEDIA

  ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
  ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

  Đang xử lý…

  ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

   

  Login thành công!

  AMBIENT