Bảng phím tắt sử dụng trong Sublime Text 3

Ctrl+Shift+P
Mở Command Prompt

Ctrl+K, Ctrl+B
Ẩn/hiện side bar

Chỉnh sửa

Ctrl+Shift+↑
Dịch chuyển dòng/vùng chọn lên 1 dòng

Ctrl+Shift+↓
Dịch chuyển dòng/vùng chọn xuống 1 dòng

Ctrl+L
Chọn dòng hiện tại, tiếp tục nhấn Ctrl+L để chọn dòng tiếp theo

Ctrl+D
Chọn một từ, tiếp tục nhấn Ctrl+D để chọn những từ giống vậy

Ctrl+Shift+D
Nhân đôi dòng hiện tại

Ctrl+M
Đi tới dấu đóng ngoặc gần nhất – Lặp lại để đi tới dấu mở ngoặc

Ctrl+Shift+M
Chọn toàn bộ nội dung trong dấu ngoặc

Ctrl+Shift+K
Xóa toàn bộ dòng

Ctrl+]
Lùi dòng hiện tại vào trong 1 tab

Ctrl+[
Lùi dòng hiện tại ra ngoài 1 tab

Ctrl+/
Comment/Un-comment dòng/vùng chọn hiện tại

Điều hướng/di chuyển

Ctrl+P
Mở nhanh file bằng tên

Ctrl+R
Đi đến kí tự cần tìm

Ctrl+;
Đi đến từ trong file hiện tại

Ctrl+G
Đi đến dòng trong file hiện tại

Tìm kiếm và thay thế

Ctrl+F
Tìm

Ctrl+H
Thay thế

Ctrl+Shift+F
Tìm trong các file đang mở

Tabs

Ctrl+Shift+T
Mở tab đã đóng gần nhất

Ctrl+Tab
Di chuyển qua lại giữa các tab

Ctrl+W
Đóng tab hiện tại

Alt+[NUM]
Đi tới tab thứ [NUM]

Chia màn hình

Alt+Shift+NUM
Chia màn hình thành [NUM] cột

Alt+Shift+5
Chia màn hình thành grid gồm 4 groups

Alt+Shift+8
Chia màn hình thành 2 hàng

Ctrl+[NUM]
Đi tới group thứ [NUM]

Ctrl+[NUM]
Chuyển file tới group thứ [NUM]

Bookmarks

Ctrl+F2
Bookmarks/Bỏ bookmarks

F2
Đi tới bookmarks tiếp theo

Shift+F2
Đi tới bookmarks trước

Ctrl+Shift+F2
Xóa tất cả bookmarks

Thao tác với văn bản

Ctrl+K, Ctrl+U
Chuyển vùng chọn sang chữ in hoa

Ctrl+K, Ctrl+L
Chuyển vùng chọn sang chữ thường