Bật ảo hóa Windows 11 PC

Cách UEFI (hoặc BIOS) xuất hiện tùy thuộc vào nhà sản xuất PC của bạn. Sau khi bạn đã bật ảo hóa và thoát khỏi UEFI, PC của bạn sẽ khởi động lại.     

Quan trọng: Chỉ thay đổi những gì bạn cần trong UEFI (hoặc BIOS). Việc điều chỉnh các cài đặt khác có thể ngăn bạn truy cập Windows. 

Hướng dẫn dựa trên nhà sản xuất PC của bạn

Chọn nhà sản xuất PC của bạn để biết hướng dẫn cụ thể về cách bật ảo hóa. Nếu bạn không thấy nhà sản xuất của mình được liệt kê, hãy tham khảo tài liệu về thiết bị của bạn.

 Đây là các liên kết bên ngoài đến trang web của nhà sản xuất.

Hướng dẫn dựa trên UEFI (hoặc BIOS) của bạn

Nếu nhà sản xuất PC của bạn không có trong danh sách hoặc bạn không chắc chắn đó là ai, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cho UEFI (hoặc BIOS). Chọn nhà phát triển vi chương trình UEFI của bạn để biết hướng dẫn cụ thể về cách bật ảo hóa. Nếu bạn không thấy nhà phát triển vi chương trình của mình được liệt kê, hãy tham khảo tài liệu về thiết bị của bạn.

Ami

Tham khảo tài liệu vi chương trình của thiết bị

Phoenix

Tham khảo tài liệu vi chương trình của thiết bị