Biến cục bộ và biến toàn cục – Phạm vi của biến trong C – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

This entry is part 30 of 69 in the series

89 / 100

Bạn đang đọc: Biến cục bộ và biến toàn cục – Phạm vi của biến trong C

This entry is part 30 of 69 in the series Học C Không Khó

Biến cục bộ (global variable), biến toàn cục (local variable) hay biến tĩnh (biến static – static variable) là các loại biến có phạm vi sử dụng khác nhau trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Bài viết này Lập Trình Không Khó sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các khái niệm này. Tất nhiên chúng ta sẽ luôn có các ví dụ đi kèm giúp các bạn dễ hiểu nhất.

Biến Cục Bộ Và Biến Toàn Cục

Video hướng dẫn phạm vi của biến

Trong ngôn từ lập trình C, mọi biến khi khai báo đều có 2 thuộc tính : kiểu tài liệu ( type ) và lớp tàng trữ ( storage class ) của nó. Lớp lữu trữ ở đây chính là thuộc tính bộc lộ phạm vi của biến : nơi nào hoàn toàn có thể dùng biến đó và biến đó sống sót trong bao lâu. Có 4 loại lớp lữu trữ :

  • automatic – tự động (cục bộ)
  • external – toàn cục
  • static – tĩnh
  • register

Video dưới đây sẽ trình diễn cho bạn thấy rõ thế nào là biến toàn cục, biến cục bộ hay biến tĩnh. Bạn đọc nên xem video trước và thực hành thực tế theo hướng dẫn, sau đó liên tục đọc bài viết này nhé .

Dưới đây là source code trong video những bạn tìm hiểu thêm nhé .

Code LocalVsGloal.cpp

01234567891011121314151617181920212223

/ *

1. Biến toàn cục

2. Biến cục bộ

3. Biến static ( biến tĩnh )

* /

/ / Biến toàn cục và biến cục bộ

#include

intg_Number=5;/ / biến toàn cục

voidSum(inta,intb){

intsum=a+b;/ / biến cục bộ

printf(” \ nSum = % d “,sum);

}

intmain(){

intf=5;/ / biến cục bộ

ints=10;/ / biến cục bộ

Sum(f,s);

}

Code StaticVariable.cpp

012345678910111213141516

#include

voiddisplay()

{

staticintc=0;

printf(” % d “,c);

c+=5;

}

intmain()

{

display();

display();

}

Biến cục bộ là gì?

Các biến được khai báo trong 1 khối code thuộc lớp tàng trữ tự động hóa ( automatic or local variable ) – hay chính là những biến cục bộ. Các biến cục bộ này chỉ sống sót và chỉ hoàn toàn có thể sử dụng bên trong khối code đó trong khi khối code đó đang thực thi .
Ở đây khối code được hiểu là thân của 1 hàm : hàm main ( ) hoặc hàm con, thân của vòng lặp, cấu trúc if else, … Hãy xem ví dụ dưới đây :

012345678910111213

#include

intmain(){

for(inti=0;i<5;++i){

printf(” \ nLap trinh khong kho ! “);

}

/ / Bạn sẽ gặp lỗi này khi chạy chương trình :

/ / Error : i is not declared at this point

printf(” % d “,i);

return0;

}

 

Xem thêm: Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 8 (có đáp án): Truy vấn dữ liệu

Trong ví dụ trên, bởi vì biến i là một biến cục bộ của vòng lặp for. Do đó, bạn không thể sử dụng nó ở ngoài khối code của nó. Hơn nữa, khi kết thúc vòng lặp for thì biến i cũng đã không còn tồn tại.

Thử lấy một ví dụ khác nhé :

01234567

intmain(){

intn1;/ / n1 là biến cục bộ của hàm main ( )

}

voidfunc(){

intn2;/ / n2 là biến cục bộ của hàm func ( )

}

Trong ví dụ này, biến n1 là biến cục bộ của hàm main()n2 là biến cục bộ của hàm func(). Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng biến n1 ở trong hàm func() và cũng không thể sử dụng biến n2 trong hàm main() được.

Biến toàn cục là gì?

Các biến được khai báo ở bên ngoài tổng thể những hàm thì được gọi là biến toàn cục ( external or global variable ). Các biến toàn cục hoàn toàn có thể truy xuất và sử dụng ở mọi hàm trong chương trình. Biến toàn cục cũng sống sót cho tới khi chương trình kết thúc .

0123456789101112131415

#include

voiddisplay();

intn=5;/ / biến toàn cục

intmain()

{

++n;

display();

return0;

}

voiddisplay()

{

++n;

printf(” n = % d “,n);

}

Kết quả chạy :

012
n = 7

Quan sát ví dụ trên, bạn thấy biến n được khai báo bên ngoài tất cả các hàm. Khi đó biến n là một biến toàn cục nên nó có thể được sử dụng ở trong hàm main() và hàm display().

Chú ý: Nếu code của bạn có chia file, giả sử file thứ nhất có biến toàn cục được khai báo và bạn muốn sử dụng biến toàn cục đó trong file thứ 2 thì bạn cần dùng từ khóa extern trong file thứ 2 để trình biên dịch không báo lỗi. Ví dụ:

01234567

/ / file_1

intx=50;/ / đây là biến toàn cục ha

/ / file_2 muốn sử dụng biến x trong file_1

externintx;

printf(” % d “,x);

Biến register là gì?

Từ khóa register được dùng để khai báo các biến có tính chất như biến cục bộ nhưng mà nó được lưu trong thanh ghi của CPU. Do nó được lưu trong thanh ghi nên việc truy xuất sẽ nhanh hơn so với các biến được lưu trong bộ nhớ.

Tuy nhiên, nếu bạn lập trình ứng dụng thường thì thì không cần dùng tới nó. Trừ khi bạn cần thao tác với những mạng lưới hệ thống nhúng hay những chương trình cần tối đa hóa hiệu năng thì mới cần dùng. Tối ưu bằng cách dùng biến register không thấm gì nếu thuật toán của bạn chưa được tối ưu .

0123

Example:

registerintx=5;

Lưu ý là có 1 số ít trình biên dịch bỏ lỡ từ khóa này khi biên dịch code .

Biến tĩnh là gì?

Một biến tĩnh (biến static) được khai báo bằng cách sử dụng từ khóa static.

012

staticinti;

Biến tĩnh sẽ sống sót cho đến khi kết thúc chương trình dù nó là biến cục bộ hay toàn cục .
Ví dụ sử dụng biến tĩnh :

01234567891011121314

#include

voiddisplay();

intmain()

{

display();

display();

}

voiddisplay()

{

staticintc=1;

c+=5;

printf(” % d “,c);

}

Kết quả chạy :

  • Ở lần gọi hàm đầu tiên, biến tĩnh c được khai báo và khởi tạo giá trị là 1. Sau đó nó tăng thêm 5 đơn vị => in ra 6.
  • Ở lần gọi hàm thứ 2, do biến tĩnh này đã được khai báo trước đó nên nó không được khai báo lại nữa. Nên là nó vẫn giữ giá trị là 6 và tăng thêm 5 đơn vị để in được ra 11.

Tài liệu tham khảo