#1 Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu) – Món Miền Trung

Hơn 100 bài tập Python kèm code mẫu được chàng trai zhiwehu san sẻ trên Github, tuy nhiên, code mẫu của loạt bài tập này được viết trên phiên bản Python đã cũ. Sau đây Quản Trị Mạng sẽ Việt hóa và chỉnh sửa để tương thích với bản Python 3. x giúp những bạn tiện học và rèn luyện Python .
Lưu ý : Các code mẫu trong bài được viết trên Python 3.6.2, nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python từ 2.5 trở xuống hoàn toàn có thể không chạy được code vì trong bản Python mới nhiều lệnh, hàm đã được đổi khác .
Số bài tập Python này sẽ được chia thành 3 Lever dành cho cả người mới mở màn học lập trình, người đã học lập trình nhưng mới học Python và những người muốn nâng cao trình độ Python. Mỗi bài tập đều có rất đầy đủ những phần là nhu yếu của bài, gợi ý làm bài và giải thuật ( code mẫu ), chính là code Python mẫu để bạn tìm hiểu thêm. Bây giờ mời bạn đi vào những nội dung đơn cử nhé .

Bài tập Python thực hành với code mẫu

1. Mô tả cấp độ Python

Level 1 : Người vừa trải qua khóa học tổng quan về Python, hoàn toàn có thể xử lý 1 số ít yếu tố với 1, 2 class hoặc hàm Python. Những bài tập thuộc cấp độ này hoàn toàn có thể tìm thấy trong những sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn thường thì .
Level 2 : Người mới học Python nhưng đã có nền tảng lập trình tương đối can đảm và mạnh mẽ từ trước, hoàn toàn có thể xử lý những yếu tố tương quan tới 3 lớp hoặc hàm Python. Những bài tập này thường không tìm thấy trong sách giáo khoa .
Level 3 : Nâng cao, sử dụng Python để xử lý những yếu tố phức tạp hơn bằng cách sử dụng nhiều hàm, cấu trúc tài liệu và thuật toán phong phú và đa dạng. Ở Lever này bạn hoàn toàn có thể xử lý những yếu tố sử dụng vài package Python tiêu chuẩn và những kỹ thuật lập trình nâng cao .

2. Cấu trúc bài tập Python

Mỗi bài tập Python trong trang này sẽ gồm có 3 phần như sau :

 • Câu hỏi.
 • Gợi ý.
 • Code mẫu.

Mình sẽ để nguyên xi dạng gốc như thế này, bạn hoàn toàn có thể xem câu hỏi, gợi ý sau đó tự thực hành thực tế trước khi kéo xuống xem code mẫu nhé .

Bài 01:

Câu hỏi :
Viết chương trình tìm toàn bộ những số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 2000 và 3200 ( tính cả 2000 và 3200 ). Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy .
Gợi ý :

 • Sử dụng range(#begin, #end)

Code mẫu :

j=[]
for i in range(2000, 3201):
  if (i%7==0) and (i%5!=0):
    j.append(str(i))
print (','.join(j))

Bài 02:

Câu hỏi :
Viết một chương trình hoàn toàn có thể tính giai thừa của 1 số ít cho trước. Kết quả được in thành chuỗi trên một dòng, phân tách bởi dấu phẩy. Ví dụ, số cho trước là 8 thì hiệu quả đầu ra phải là 40320 .
Gợi ý :

 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào được cung cấp, bạn hãy chọn cách để người dùng nhập số vào.

Code mẫu :

x=int(input("Nhập số cần tính giai thừa:"))
def fact(x):
  if x == 0:
    return 1
  return x * fact(x - 1)
print (fact(x))

Bài 03:

Câu hỏi :
Với số nguyên n nhất định, hãy viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa ( i, i * i ) như thể số nguyên từ 1 đến n ( gồm có cả 1 và n ) sau đó in ra dictionary này. Ví dụ : Giả sử số n là 8 thì đầu ra sẽ là : { 1 : 1, 2 : 4, 3 : 9, 4 : 16, 5 : 25, 6 : 36, 7 : 49, 8 : 64 } .
Gợi ý :

 • Viết lệnh yêu cầu nhập số nguyên n.

Code mẫu :

n=int(input("Nhập vào một số:"))
d=dict()
for i in range(1,n+1):
  d[i]=i*i
  #Code by Quantrimang.com

print (d)

Bài 04:

Câu hỏi :
Viết chương trình gật đầu một chuỗi số, phân tách bằng dấu phẩy từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển, tạo ra một list và một tuple chứa mọi số .
Ví dụ : Đầu vào được phân phối là 34,67,55,33,12,98 thì đầu ra là :
[’34’, ’67’, ’55’, ’33’, ’12’, ’98’](’34’, ’67’, ’55’, ’33’, ’12’, ’98’)
[ ’ 34 ’, ’ 67 ’, ’ 55 ’, ’ 33 ’, ’ 12 ’, ’ 98 ’ ] ( ’ 34 ’, ’ 67 ’, ’ 55 ’, ’ 33 ’, ’ 12 ’, ’ 98 ’ )Gợi ý :

 • Viết lệnh yêu cầu nhập vào các giá trị sau đó dùng quy tắc chuyển đổi kiểu dữ liệu để hoàn tất.

Code mẫu :

values=input("Nhập vào các giá trị:")
l=values.split(",")
t=tuple(l)
print (l)
print (t)

Bài 05:

Câu hỏi :
Định nghĩa một class có tối thiểu 2 method :
getString : để nhận một chuỗi do người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .
printString : in chuỗi vừa nhập sang chữ hoa .
Thêm vào những hàm hiểm tra đơn thuần để kiểm tra method của class .
Ví dụ : Chuỗi nhập vào là quantrimang.com thì đầu ra phải là : QUANTRIMANG.COM
Gợi ý :

 • Sử dụng __init__ để xây dựng các tham số.

Code mẫu :

class InputOutString(object):
  def __init__(self):
    self.s = ""

  def getString(self):
    self.s = input("Nhập chuỗi:")
# Code by Quantrimang.com
  def printString(self):
    print (self.s.upper())

strObj = InputOutString()
strObj.getString()
strObj.printString()

Bài 06:

Câu hỏi :
Viết một method tính giá trị bình phương của 1 số ít .
Gợi ý :

 • Sử dụng toán tử **.

Code mẫu :

x=int(input("Nhập một số:")) #nhập số cần tính bình phương từ giao diện
def square(num): #định nghĩa bình phương của một số
 return num ** 2
# Code by Quantrimang.com
print (square(2)) #in bình phương của 2
print (square(3)) #in bình phương của 3
print (square(x)) #in bình phương của x

Vì đề bài không nhu yếu đơn cử bạn phải tính bình phương số có sẵn hay số nhập vào nên mình dùng cả hai .

Bài 07:

Câu hỏi :
Python có nhiều hàm được tích hợp sẵn, nếu không biết cách sử dụng nó, bạn hoàn toàn có thể đọc tài liệu trực tuyến hoặc tìm vài cuốn sách. Nhưng Python cũng có sẵn tài liệu về hàm cho mọi hàm tích hợp trong Python. Yêu cầu của bài tập này là viết một chương trình để in tài liệu về một số ít hàm Python được tích hợp sẵn như abs ( ), int ( ), input ( ) và thêm tài liệu cho hàm bạn tự định nghĩa .
Gợi ý :
Code mẫu :

print (abs.__doc__)
print (int.__doc__)
print (input.__doc__)
# Code by Quantrimang.com
def square(num):
 '''Trả lại giá trị bình phương của số được nhập vào.

 Số nhập vào phải là số nguyên.
 '''
 return num ** 2

print (square.__doc__)

Bài 08:

Câu hỏi :
Định nghĩa một lớp gồm có tham số lớp và có cùng tham số instance
Gợi ý :

 • Khi định nghĩa tham số instance, cần thêm nó vào __init__
 • Bạn có thể khởi tạo một đối tượng với tham số bắt đầu hoặc thiết lập giá trị sau đó.

Code mẫu :

class Person:
 # Định nghĩa lớp "name"
 name = "Person"
 # Code by Quantrimang.com
 def __init__(self, name = None):
 # self.name là biến instance
 self.name = name

jeffrey = Person("Jeffrey")
print ("%s name is %s" % (Person.name, jeffrey.name))

nico = Person()
nico.name = "Nico"
print ("%s name is %s" % (Person.name, nico.name))

4. Bài tập Python level 2

Bài 09:

Câu hỏi :
Viết chương trình và in giá trị theo công thức cho trước : Q = √ ( [ ( 2 * C * D ) / H ] ) ( bằng chữ : Q. bằng căn bậc hai của [ ( 2 nhân C nhân D ) chia H ]. Với giá trị cố định và thắt chặt của C là 50, H là 30. D là dãy giá trị tùy biến, được nhập vào từ giao diện người dùng, những giá trị của D được phân làn bằng dấu phẩy .
Ví dụ : Giả sử chuỗi giá trị của D nhập vào là 100,150,180 thì đầu ra sẽ là 18,22,24 .
Gợi ý :

 • Nếu đầu ra nhận được là một số dạng thập phân, bạn cần làm tròn thành giá trị gần nhất, ví dụ 26.0 sẽ được in là 26.
 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào được cung cấp cho câu hỏi, nó được giả định là đầu vào do người dùng nhập từ giao diện điều khiển.

Code mẫu :

#!/usr/bin/env python
import math
c=50
h=30
value = []
items=[x for x in input("Nhập giá trị của d: ").split(',')]
for d in items:
  value.append(str(int(round(math.sqrt(2*c*float(d)/h)))))
# Code by Quantrimang.com
print (','.join(value))

Bài 10:

Câu hỏi :
Viết một chương trình có 2 chữ số, X, Y nhận giá trị từ đầu vào và tạo ra một mảng 2 chiều. Giá trị thành phần trong hàng thứ i và cột thứ j của mảng phải là i * j .
Lưu ý : i = 0,1, …, X-1 ; j = 0,1, …, Y-1 .
Ví dụ : Giá trị X, Y nhập vào là 3,5 thì đầu ra là : [ [ 0, 0, 0, 0, 0 ], [ 0, 1, 2, 3, 4 ], [ 0, 2, 4, 6, 8 ] ]Gợi ý :

 • Viết lệnh để nhận giá trị X, Y từ giao diện điều khiển do người dùng nhập vào.

Code mẫu :

input_str = input("Nhập X, Y: ")
dimensions=[int(x) for x in input_str.split(',')]
rowNum=dimensions[0]
colNum=dimensions[1]
multilist = [[0 for col in range(colNum)] for row in range(rowNum)]
# Viết bởi Quantrimang.com
for row in range(rowNum):
  for col in range(colNum):
    multilist[row][col]= row*col

print (multilist)

Bài 11:

Câu hỏi :
Viết một chương trình đồng ý chuỗi từ do người dùng nhập vào, phân tách nhau bởi dấu phẩy và in những từ đó thành chuỗi theo thứ tự bảng vần âm, phân tách nhau bằng dấu phẩy .
Giả sử nguồn vào được nhập là : without, hello, bag, world, thì đầu ra sẽ là : bag, hello, without, world .
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .
Code mẫu :

items=[x for x in input("Nhập một chuỗi: ").split(',')]
items.sort()
print (','.join(items))

Bài 12:

Câu hỏi :
Viết một chương trình gật đầu chuỗi là những dòng được nhập vào, chuyển những dòng này thành chữ in hoa và in ra màn hình hiển thị. Giả sử nguồn vào là :

Hello world
Practice makes perfect

Thì đầu ra sẽ là :

HELLO WORLD
PRACTICE MAKES PERFECT

Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .
Code mẫu :

lines = []
while True:
  s = input()
  if s:
   lines.append(s.upper())
  else:
   break;
# Bài Python 12, Code by Quantrimang.com
for sentence in lines:
  print (sentence)

Bài 13:

Câu hỏi :
Viết một chương trình gật đầu nguồn vào là một chuỗi những từ tách biệt bởi khoảng chừng trắng, vô hiệu những từ trùng lặp, sắp xếp theo thứ tự bảng vần âm, rồi in chúng .
Giả sử nguồn vào là : hello world and practice makes perfect and hello world again
Thì đầu ra là : again and hello makes perfect practice world
Gợi ý :

 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là dữ liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.
 • Sử dụng set để loại bỏ dữ liệu trùng lặp tự động và dùng sorted() để sắp xếp dữ liệu.

Code mẫu :

s = input("Nhập chuỗi của bạn: ")
words = [word for word in s.split(" ")]
print (" ".join(sorted(list(set(words)))))

Bài 14:

Câu hỏi :
Viết một chương trình gật đầu nguồn vào là chuỗi những số nhị phân 4 chữ số, phân tách bởi dấu phẩy, kiểm tra xem chúng có chia hết cho 5 không. Sau đó in những số chia hết cho 5 thành dãy phân tách bởi dấu phẩy .
Ví dụ nguồn vào là : 0100,0011,1010,1001
Đầu ra sẽ là : 1010
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

value = []
items=[x for x in input("Nhập các số nhị phân: ").split(',')]
for p in items:
  intp = int(p, 2)
  if not intp%5:
  value.append(p)
# Bài tập Python 14, viết bởi Quantrimang.com
print (','.join(value))

Bài 15:

Câu hỏi :
Viết một chương trình tìm toàn bộ những số trong đoạn 1000 và 3000 ( tính cả 2 số này ) sao cho toàn bộ những chữ số trong số đó là số chẵn. In những số tìm được thành chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy, trên một dòng .
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .
Code mẫu :

values = []
for i in range(1000, 3001):
  s = str(i)
  if (int(s[0])%2==0) and (int(s[1])%2==0) and (int(s[2])%2==0) and (int(s[3])%2==0):
 values.append(s)
# Bài tập Python 15, Code by Quantrimang.com
print (",".join(values))

Bài 16:

Câu hỏi :
Viết một chương trình gật đầu nguồn vào là một câu, đếm số vần âm và chữ số trong câu đó. Giả sử nguồn vào sau được cấp cho chương trình : hello world ! 123
Thì đầu ra sẽ là :

Số chữ cái là: 10
Số chữ số là: 3

Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

s = input("Nhập câu của bạn: ")
# Bài tập Python 16, Code by Quantrimang.com
d={"DIGITS":0, "LETTERS":0}
for c in s:
  if c.isdigit():
    d["DIGITS"]+=1
  elif c.isalpha():
    d["LETTERS"]+=1
  else:
    pass
print ("Số chữ cái là:", d["LETTERS"])
print ("Số chữ số là:", d["DIGITS"])

Bài 17:

Câu hỏi :
Viết một chương trình đồng ý nguồn vào là một câu, đếm chữ hoa, chữ thường .
Giả sử nguồn vào là : Quản Trị Mạng
Thì đầu ra là :
Chữ hoa : 3
Chữ thường : 8
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

s = input("Nhập câu của bạn: ")
d={"UPPER CASE":0, "LOWER CASE":0}
# Code by Quantrimang.com
for c in s:
  if c.isupper():
    d["UPPER CASE"]+=1
  elif c.islower():
    d["LOWER CASE"]+=1
  else:
    pass
print ("Chữ hoa:", d["UPPER CASE"])
print ("Chữ thường:", d["LOWER CASE"])

Bài 18:

Câu hỏi :
Viết một chương trình tính giá trị của a + aa + aaa + aaaa với a là số được nhập vào bởi người dùng .
Giả sử a được nhập vào là 1 thì đầu ra sẽ là : 1234
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

a = input("Nhập số a: ")
n1 = int( "%s" % a )
n2 = int( "%s%s" % (a,a) )
n3 = int( "%s%s%s" % (a,a,a) )
n4 = int( "%s%s%s%s" % (a,a,a,a) )
# Bài tập Python 18, Code by Quantrimang.com
print ("Tổng cần tính là: ",n1+n2+n3+n4)

Bài 19:

Câu hỏi :
Sử dụng một list để lọc những số lẻ từ list được người dùng nhập vào .
Giả sử nguồn vào là : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 thì đầu ra phải là : 1,3,5,7,9
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

values = input("Nhập dãy số của bạn, cách nhau bởi dấu phẩy: ")
numbers = [x for x in values.split(",") if int(x)%2!=0]
print (",".join(numbers))

Bài 20:

Câu hỏi :
Viết chương trình tính số tiền thực của một thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước dựa trên nhật ký thanh toán giao dịch được nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .
Định dạng nhật ký được hiển thị như sau :

D 100
W 200

( D là tiền gửi, W là tiền rút ra ) .
Giả sử nguồn vào được cung ứng là :
D 300
D 300
W 200
D 100
Thì đầu ra sẽ là :
500
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

import sys
netAmount = 0
# Bài tập Python 20, Code by Quantrimang.com
while True:
  s = input("Nhập nhật ký giao dịch: ")
  if not s:
    break
  values = s.split(" ")
  operation = values[0]
  amount = int(values[1])
  if operation=="D":
    netAmount+=amount
  elif operation=="W":
    netAmount-=amount
  else:
    pass
print (netAmount)

5. Bài tập Python level 3

Bài 21:

Câu hỏi :
Một website nhu yếu người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu để ĐK. Viết chương trình để kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mà người dùng nhập vào .
Các tiêu chuẩn kiểm tra mật khẩu gồm có :

1. Ít nhất 1 chữ cái nằm trong [a-z]2. Ít nhất 1 số nằm trong [0-9]3. Ít nhất 1 kí tự nằm trong [A-Z]4. Ít nhất 1 ký tự nằm trong [$ # @]5. Độ dài mật khẩu tối thiểu: 6
6. Độ dài mật khẩu tối đa: 12

Chương trình phải đồng ý một chuỗi mật khẩu phân tách nhau bởi dấu phẩy và kiểm tra xem chúng có phân phối những tiêu chuẩn trên hay không. Mật khẩu hợp lệ sẽ được in, mỗi mật khẩu cách nhau bởi dấu phẩy .
Ví dụ mật khẩu nhập vào chương trình là : [ email protected ], a F1 #, 2 w3E *, 2W e3345
Thì đầu ra sẽ là : [ email protected ]Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .
Code mẫu :

import re
value = []
items=[x for x in input("Nhập mật khẩu: ").split(',')]
# Bài tập Python 21, Code by Quantrimang.com
for p in items:
  if len(p)<6 or len(p)>12:
    continue
  else:
    pass
  if not re.search("[a-z]",p):
    continue
  elif not re.search("[0-9]",p):
    continue
  elif not re.search("[A-Z]",p):
    continue
  elif not re.search("[$#@]",p):
    continue
  elif re.search("s",p):
    continue
  else:
    pass
  value.append(p)
print (",".join(value))

Bài 22:

Câu hỏi :
Viết chương trình sắp xếp tuple ( name, age, score ) theo thứ tự tăng dần, name là string, age và height là number. Tuple được nhập vào bởi người dùng. Tiêu chí sắp xếp là :
Sắp xếp theo name sau đó sắp xếp theo age, sau đó sắp xếp theo score. Ưu tiên là tên > tuổi > điểm .
Nếu nguồn vào là :

Tom,19,80
John,20,90
Jony,17,91
Jony,17,93
Json,21,85

Thì đầu ra sẽ là :
[(‘John’, ’20’, ’90’), (‘Jony’, ’17’, ’91’), (‘Jony’, ’17’, ’93’), (‘Json’, ’21’, ’85’), (‘Tom’, ’19’, ’80’)]
[ ( ‘ John ’, ’ 20 ’, ’ 90 ’ ), ( ‘ Jony ’, ’ 17 ’, ’ 91 ’ ), ( ‘ Jony ’, ’ 17 ’, ’ 93 ’ ), ( ‘ Json ’, ’ 21 ’, ’ 85 ’ ), ( ‘ Tom ’, ’ 19 ’, ’ 80 ’ ) ]Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện tinh chỉnh và điều khiển .
Sử dụng itemgetter để đồng ý nhiều key sắp xếp .
Code mẫu :

from operator import itemgetter, attrgetter
# Bài tập Python 22 Code by Quantrimang.com
l = []
while True:
  s = input()
  if not s:
    break
  l.append(tuple(s.split(",")))

print (sorted(l, key=itemgetter(0,1,2)))

Bài 23:

Câu hỏi :
Xác định một class với generator hoàn toàn có thể lặp lại những số nằm trong khoảng chừng 0 và n, và chia hết cho 7 .
Gợi ý :
Sử dụng yield .
Code mẫu :

def putNumbers(n):
  i = 0
  while i

Bài 24:

Câu hỏi :
Một Robot vận động và di chuyển trong mặt phẳng khởi đầu từ điểm tiên phong ( 0,0 ). Robot hoàn toàn có thể vận động và di chuyển theo hướng UP, DOWN, LEFT và RIGHT với những bước nhất định. Dấu vận động và di chuyển của robot được đánh hiển thị như sau :
UP 5
DOWN 3
LEFT 3
RIGHT 3
Các số lượng sau phía sau hướng vận động và di chuyển chính là số bước tiến. Hãy viết chương trình để thống kê giám sát khoảng cách từ vị trí hiện tại đến vị trí tiên phong, sau khi robot đã chuyển dời một quãng đường. Nếu khoảng cách là một số ít thập phân chỉ cần in só nguyên gần nhất .
Ví dụ : Nếu tuple sau đây là input của chương trình :

UP 5
DOWN 3
LEFT 3
RIGHT 2

thì đầu ra sẽ là 2 .
Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được nhập vào chương trình nó nên được giả định là tài liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

import math
pos = [0,0]
while True:
  s = input()
  if not s:
    break
  movement = s.split(" ")
  direction = movement[0]
  steps = int(movement[1])
  if direction=="UP":
    pos[0]+=steps
  elif direction=="DOWN":
    pos[0]-=steps
  elif direction=="LEFT":
    pos[1]-=steps
  elif direction=="RIGHT":
    pos[1]+=steps
  else:
    pass
# Bài tập Python 24 Code by Quantrimang.com
print (int(round(math.sqrt(pos[1]**2+pos[0]**2))))

Bài 25:

Câu hỏi :
Viết chương trình tính tần suất những từ từ input. Output được xuất ra sau khi đã sắp xếp theo bảng vần âm .
Giả sử input là : New to Python or choosing between Python 2 and Python 3 ? Read Python 2 or Python 3 .
Thì output phải là :

2:2
3.:1
3?:1
New:1
Python:5
Read:1
and:1
between:1
choosing:1
or:2
to:1

Gợi ý :
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào được phân phối cho thắc mắc, nó phải được giả định là một input được nhập từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Code mẫu :

freq = {} # frequency of words in text
line = input()
for word in line.split():
  freq[word] = freq.get(word,0)+1
  # Bài tập Python 25 Code by Quantrimang.com
words = sorted(freq.keys())
for w in words:
  print ("%s:%d" % (w,freq[w]))

6. Bài tập Python khác

Bài 26:

Câu hỏi :
Định nghĩa 1 hàm hoàn toàn có thể tính tổng hai số .
Gợi ý :
Định nghĩa 1 hàm với 2 số là đối số. Bạn hoàn toàn có thể tính tổng trong hàm và trả về giá trị .
Code mẫu :

def SumFunction(number1, number2): #định nghĩa hàm tính tổng
  return number1+number2
print (SumFunction(5,7)) #in tổng 2 số 5 và 7

Bài 27:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể chuyển số nguyên thành chuỗi và in nó ra giao diện điều khiển và tinh chỉnh
Gợi ý :
Sử dụng str ( ) để quy đổi một số ít thành chuỗi .
Code mẫu :

def printValue(n):
  print (str(n))
printValue(3)

Bài 28:

Câu hỏi :
Định nghĩa hàm hoàn toàn có thể nhận hai số nguyên trong dạng chuỗi và tính tổng của chúng, sau đó in tổng ra giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Gợi ý :
Sử dụng int ( ) để quy đổi một chuỗi thành số nguyên .
Code mẫu :

def printValue(s1,s2):
  print (int(s1)+int(s2))
printValue("3","4") #Kết quả là 7

Bài 29:

Câu hỏi :
Định nghĩa hàm hoàn toàn có thể nhận 2 chuỗi từ input và nối chúng sau đó in ra giao diện tinh chỉnh và điều khiển
Gợi ý :
Sử dụng + để nối những chuỗi .
Code mẫu :

def printValue(s1,s2):
  print (s1+s2)
printValue("3","4") #Kết quả là 34

Bài 30:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm có input là 2 chuỗi và in chuỗi có độ dài lớn hơn trong giao diện tinh chỉnh và điều khiển. Nếu 2 chuỗi có chiều dài như nhau thì in toàn bộ những chuỗi theo dòng .
Gợi ý :
Sử dụng hàm len ( ) để lấy chiều dài của một chuỗi
Code mẫu :

def printValue(s1,s2): 
# Bài tập Python 30 Code by Quantrimang.com
  len1 = len(s1) 
  len2 = len(s2)
  if len1>len2:
    print (s1)
  elif len2>len1:
    print (s2)
  else:
    print(s1)
    print (s2) 
printValue("one","three")

Bài 31:

Câu hỏi :
Định nghĩa hàm hoàn toàn có thể gật đầu input là số nguyên và in “ Đây là một số chẵn ” nếu nó chẵn và in “ Đây là một số lẻ ” nếu là số lẻ .
Gợi ý :
Sử dụng toán tử % để kiểm tra xem số đó chẵn hay lẻ .
Code mẫu :

def checkValue(n): 
  if n%2 == 0: 
print ("Đây là một số chẵn") 
  else: 
    print ("Đây là một số lẻ") 
checkValue(7)

Bài 32:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể in dictionary chứa key là những số từ 1 đến 3 ( gồm có cả hai số ) và những giá trị bình phương của chúng .
Gợi ý :

 • Sử dụng dict[key]=value để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** để lấy bình phương của một số.

Code mẫu :

def printDict():
  d=dict() 
  d[1]=1 
  d[2]=2**2 
  d[3]=3**2 
  print (d) 
# Bài tập Python 32, Code by Quantrimang.com
printDict()

Chạy code trên bạn sẽ được tác dụng là một dictionary như sau : { 1 : 1, 2 : 4, 3 : 9 }. Nếu chưa hiểu lắm về kiểu tài liệu dictionary này bạn hãy đọc lại bài : Kiểu tài liệu trong Python : chuỗi, số, list, tuple, set và dictionary

Bài 33:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể in dictionary chứa những key là số từ 1 đến 20 ( gồm có cả 1 và 20 ) và những giá trị bình phương của chúng .
Gợi ý :

 • Sử dụng dict[key]=value để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** để lấy bình phương của một số.
 • Sử dujnng range() cho các vòng lặp.

Code mẫu :

def printDict():
  d=dict() 
  for i in range(1,21): 
    d[i]=i**2 
  print (d) 
# Bài tập Python 33, Code by Quantrimang.com
printDict()

Kết quả khi chạy code trên là : { 1 : 1, 2 : 4, 3 : 9, 4 : 16, 5 : 25, 6 : 36, 7 : 49, 8 : 64, 9 : 81, 10 : 100, 11 : 121, 12 : 144, 13 : 169, 14 : 196, 15 : 225, 16 : 256, 17 : 289, 18 : 324, 19 : 361, 20 : 400 }

Bài 34:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể tạo dictionary, chứa những key là số từ 1 đến 20 ( gồm có cả 1 và 20 ) và những giá trị bình phương của chúng. Hàm chỉ in những giá trị mà thôi .
Gợi ý :

 • Sử dụng dict[key]=value để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** để lấy bình phương của một số.
 • Sử dụng range() cho các vòng lặp.
 • Sử dụng keys() để di lặp các key trong dictionary. Có thể sử dụng item() để nhận cặp key/value.

Code mẫu :

def printDict():
  d=dict() 
  for i in range(1,21): 
 d[i]=i**2 
  for (k,v) in d.items(): 
    print (v) 
# Bài tập Python 34, Code by Quantrimang.com
printDict()

Kết quả bạn nhận được khi chạy code trên là những giá trị bình phương của số từ 1 đến 20 .

Bài 35:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể tạo ra một dictionary chứa key là những số từ 1 đến 20 ( gồm có cả 1 và 20 ) và những giá trị bình phương của key. Hàm chỉ cần in những key .
Gợi ý :
Tương tự như bài 34 .
Code mẫu :

def printDict():
 d=dict() 
 for i in range(1,21): 
 d[i]=i**2 
 for k in d.keys(): 
    print (k) 
# Bài Python 35, Code by Quantrimang.com
printDict() 

Chạy code trên bạn sẽ nhận được những key trong dictionary, chính là những số từ 1 đến 20 .

Bài 36:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể tạo và in list chứa những giá trị bình phương của những số từ 1 đến 20 ( tính cả 1 và 20 ) .
Gợi ý :

 • Sử dụng toán tử ** để lấy giá trị bình phương.
 • Sử dụng range() cho vòng lặp.
 • Sử dụng list.append() để thêm giá trị vào list.

Code mẫu :

def printList():
  li=list()
  for i in range(1,21):
    li.append(i**2)
  print (li)
# Bài Python 36, Code by Quantrimang.com
printList() 

Chạy code trên bạn sẽ nhận được một list chứa những giá trị bình phương của những số từ 1 đến 20 .
Thụt đầu dòng trong Python rất quan trọng, nếu code trên bạn chỉ cần sửa 1 chút như sau :

def printList():
  li=list()
  for i in range(1,21):
    li.append(i**2)
    print (li)
# Bài Python 36, Code by Quantrimang.com
printList() 

Thì sẽ nhận được output hình tháp khá đẹp như này :
Kết quả bài tập Python 36 khi thay đổi thụt đầu dòngKết quả bài tập Python 36 khi thay đổi thụt đầu dòng

Bài 37:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể tạo list chứa những giá trị bình phương của những số từ 1 đến 20 ( gồm có cả 1 và 20 ) và in 5 mục tiên phong trong list .
Gợi ý :

 • Sử dụng toán tử ** để lấy giá trị bình phương.
 • Sử dụng range() cho vòng lặp.
 • Sử dụng list.append() để thêm giá trị vào list.
 • Sử dụng [n1:n2] để cắt list

Code mẫu :

def printList():
  li=list() 
  for i in range(1,21): 
 li.append(i**2) 
  print (li[:5]) 
# Bài Python 37, Code by Quantrimang.com
printList()

Chạy code trên bạn sẽ nhận được một list chứa giá trị bình phương của những số từ 1 đến 5 .

Bài 38:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể tạo ra list chứa những giá trị bình phương của những số từ 1 đến 20 ( gồm có cả 1 và 20 ), rồi in 5 mục ở đầu cuối trong list .
Gợi ý :
Tương tự bài 37 .
Code mẫu :

def printList():
  li=list()
  for i in range(1,21):
    li.append(i**2)
  print (li[-5:]) 
# Bài Python 38, Code by Quantrimang.com
printList()

Khi chạy code trên bạn sẽ nhận được list chứa giá trị bình phương của 16, 17, 18, 19, 20 .

Bài 39:

Câu hỏi :
Định nghĩa một hàm hoàn toàn có thể tạo list chứa giá trị bình phương của những số từ 1 đến 20 ( gồm có cả 1 và 20 ). Sau đó in toàn bộ những giá trị của list, trừ 5 mục tiên phong .
Gợi ý :
Tương tư bài 37, 38 .
Code mẫu :

def printList():
  li=list()
  for i in range(1,21):
    li.append(i**2) 
  print (li[5:]) 
printList()

Kết quả :

[36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400]

Bài 40:

Câu hỏi :
Định nghĩa 1 hàm hoàn toàn có thể tạo và in một tuple chứa những giá trị bình phương của những số từ 1 đến 20 ( tính cả 1 và 20 ) .
Gợi ý :

 • Sử dụng toán tử ** để lấy giá trị bình phương.
 • Sử dụng range() cho vòng lặp.
 • Sử dụng list.append() để thêm giá trị vào list.
 • Sử dụng tuple() để lấy giá tuple từ list.

Code mẫu :

def printTuple():
  li=list()
  for i in range(1,21):
    li.append(i**2)
  print (tuple(li)) 

printTuple()

Kết quả :

(1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400)

Bài 41:

Câu hỏi :
Với tuple ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ) cho trước, viết một chương trình in 50% số giá trị tiên phong trong 1 dòng và 1 nửa số giá trị cuối trong 1 dòng .
Gợi ý :
Sử dụng [ n1 : n2 ] để lấy một phần từ tuple .
Code mẫu :

tp=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
tp1=tp[:5]
tp2=tp[5:]
print (tp1)
print (tp2) 

Kết quả :

(1, 2, 3, 4, 5)
(6, 7, 8, 9, 10)

Bài 42:

Câu hỏi :
Viết một chương trình để tạo tuple khác, chứa những giá trị là số chẵn trong tuple ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ) cho trước .
Gợi ý :

 • Sử dụng for để lặp tuple.
 • Sử dụng tuple() để tạo tuple từ list.

Code mẫu :

tp=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
li=list()
for i in tp: 
 if tp[-i]%2==0: 
    li.append(tp[i])

tp2=tuple(li)
print (tp2)

Kết quả :

(2, 4, 6, 8, 10)

Bài 43:

Câu hỏi :
Viết một chương trình để tạo ra và in tuple chứa những số chẵn được lấy từ tuple ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ) .
Gợi ý :

 • Sử dụng “for” để lặp lại tuple.
 • Sử dụng tuple() để tạo ra một tuple từ một danh sách.

Code mẫu :

tp=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
li=list()
for i in tp:
  if tp[i-1]%2==0:
    li.append(tp[i-1])
    tp2=tuple(li)
print (tp2)

Kết quả :
( 2, 4, 6, 8, 10 )

Bài 44:

Yêu cầu :
Viết một chương trình Python nhận chuỗi nhập vào bởi người dùng, in “ Yes ” nếu chuỗi là “ yes ” hoặc “ YES ” hoặc “ Yes ”, nếu không in “ No ” .
Gợi ý :

 • Sử dụng lệnh if để kiểm tra điều kiện.

Code mẫu :

s = input ("Nhập chuỗi: ")
if s == "yes" or s == "YES" or s == "Yes":
  print ("Yes")
else:
  print ("No")

Bài 45:

Yêu cầu :
Viết chương trình Python hoàn toàn có thể lọc những số chẵn trong list sử dụng hàm filter. Danh sách là [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ] .
Gợi ý :

 • Sử dụng filter() để lọc các yếu tố trong một list.
 • Sử dụng lambda để định nghĩa hàm chưa biết.

Code mẫu :

li = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
evenNumbers = list(filter (lambda x: x% 2 == 0, li))
print (evenNumbers)

Kết quả :
[2, 4, 6, 8, 10]
[ 2, 4, 6, 8, 10 ]Lưu ý : Trong những phiên bản Python trước, bạn chỉ cần dùng hàm filter sẽ được trả hiệu quả đầu ra là một list. Nhưng từ Python 3, phải dùng list ( filter ( ) ) thì hiệu quả trả về mới là list. Điều này cũng vận dụng với map ( ) .

Bài 46:

Yêu cầu :
Viết chương trình Python dùng map ( ) để tạo list chứa những giá trị bình phương của những số trong [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ] .
Gợi ý :

 • Sử dụng map() để tạo list.
 • Sử dụng lambda để định nghĩa hàm chưa biết.

Code mẫu :

li = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
squaredNumbers = list(map (lambda x: x ** 2, li))
print (squaredNumbers)

Kết quả :
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
[ 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ]

Bài 47:

Yêu cầu:

Viết chương trình Python dùng map ( ) và filter ( ) để tạo list chứa giá trị bình phương của những số chẵn trong [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ] .
Gợi ý :

 • Dùng map() để tạo list.
 • Dùng filter() để lọc thành phần trong list.
 • Dùng lambda để định nghĩa hàm chưa biết.

Code mẫu :

li = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
squareOfEvenNumbers = list (map (lambda x: x ** 2, filter (lambda x: x% 2 == 0, li)))
print (squareOfEvenNumbers)

Kết quả :
[4, 16, 36, 64, 100]
[ 4, 16, 36, 64, 100 ]

Bài 48:

Yêu cầu :
Viết chương trình Python dùng filter ( ) để tạo list chứa những số chẵn trong đoạn [ 1,20 ] .
Gợi ý :
Code mẫu :

evenNumbers = list(filter (lambda x: x% 2 == 0, range (1,21)))
print (evenNumbers)

Kết quả :
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
[ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ]

Bài 49:

Yêu cầu :
Viết chương trình Python sử dụng map ( ) để tạo list chứa giá trị bình phương của những số trong đoạn [ 1,20 ] .
Gợi ý :
Code mẫu :

squaredNumbers = list(map(lambda x: x ** 2, range (1,21)))
print (squaredNumbers)

Kết quả :
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400]
[ 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400 ]

Bài 50:

Yêu cầu :
Định nghĩa một class có tên là Vietnam, với static method là printNationality .
Gợi ý :
Sử dụng @ staticmethod để định nghĩa class với static method .
Code mẫu :

class Vietnam (object):
  @staticmethod
  def printNationality ():
    print ("Vietnam")
# Bài Python 50, Code by Quantrimang.com
VietnamVodich = Vietnam ()
VietnamVodich.printNationality ()
Vietnam.printNationality ()

Bài 51:

Yêu cầu :
Định nghĩa một class tên Vietnam và class con của nó là Hanoi .
Gợi ý :

 • Sử dụng Subclass(ParentClass) để định nghĩa một class con.

Code mẫu :

class Vietnam(object):
  pass

class Hanoi(Vietnam):
  pass
# Bài Python 51, Code by Quantrimang.com
VietnamVodich = Vietnam()
NguoiHanoi = Hanoi()
print (VietnamVodich)
print (NguoiHanoi)

Bài 52:

Yêu cầu :
Định nghĩa một class có tên là Circle hoàn toàn có thể được thiết kế xây dựng từ nửa đường kính. Circle có một method hoàn toàn có thể tính diện tích quy hoạnh .
Gợi ý :

Sử dụng def methodName(self) để định nghĩa method.

Code mẫu :

class Circle(object):
  def __init__(self, r):
    self.radius = r
# Bài Python 52, Code by Quantrimang.com
  def area(self):
    return self.radius**2*3.14

aCircle = Circle(2)
print (aCircle.area())

Trong code trên, ta triển khai khai báo lớp Circle, và method tính diện tích quy hoạnh cho hình tròn trụ, với nửa đường kính r = 2, tác dụng khi chạy code sẽ được là : 12.56 .

Bài 53:

Yêu cầu :
Định nghĩa class có tên là Hinhchunhat được thiết kế xây dựng bằng chiều dài và chiều rộng. Class Hinhchunhat có method để tính diện tích quy hoạnh .
Gợi ý :
Code mẫu :

class Hinhchunhat(object):
  def __init__(self, l, w):
    self.dai = l
    self.rong = w
# Bài Python 53, Code by Quantrimang.com
  def area(self):
    return self.dai*self.rong

aHinhchunhat = Hinhchunhat(10,2)
print (aHinhchunhat.area())

Trong code trên chiều dài hình nhữ nhật là 10, chiều rộng là 2. Chạy code ta được tác dụng là 20 .

Bài 54:

Yêu cầu :
Định nghĩa một class có tên là Shape và class con là Square. Square có hàm init để lấy đối số là chiều dài. Cả 2 class đều có hàm area để in diện tích quy hoạnh của hình, diện tích quy hoạnh mặc định của Shape là 0 .
Gợi ý :
Để ghi đè một method trong super class, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa một method có cùng tên trong super class .
Code mẫu :

class Shape(object):
  def __init__(self):
    pass

  def area(self):
    return 0
# Bài Python 54, Code by Quantrimang.com
class Square(Shape):
  def __init__(self, l):
    Shape.__init__(self)
    self.length = l

  def area(self):
    return self.length*self.length

aSquare= Square(3)
print (aSquare.area())

Với chiều dài là 3, khi chạy code trên ta được hiệu quả là 9 .

Bài 55:

Yêu cầu :
Đưa ra một RuntimeError exception .
Gợi ý :

 • Sử dụng raise() để đưa ra exception.

Code mẫu :
Code đơn thuần :

raise RuntimeError('something wrong')

Code phức tạp :

# Bài Python 55, Code by Quantrimang.com
class RuntimeError(Exception):
  def __init__(self, mismatch):
    Exception.__init__(self, mismatch)
try:
  print ("And now, the Vocational Guidance Counsellor Sketch.")
  raise RuntimeError("Does not have proper hat")
  print ("This print statement will not be reached.")
except RuntimeError as problem:
  print ("Vocation problem: {0}".format(problem))

Bài 56:

Yêu cầu :
Viết hàm để tính 5/0 và sử dụng try / exception để bắt lỗi .
Gợi ý :

 • Sử dụng try/exception để bắt lỗi.

Code mẫu :

def throws():
  return 5/0
# Bài Python 56, Code by Quantrimang.com
try:
  throws()
except ZeroDivisionError:
  print ("Chia một số cho 0!")
except Exception as problem:
  print ('Bắt được một exception')
finally:
  print ('Phép tính bị hủy')

Kết quả khi chạy code trên ta nhận được như sau :

Kết quả khi chạy code bài tập Python 56

Bài 57:

Yêu cầu :
Định nghĩa một class exception tùy chỉnh, nhận một thông tin là thuộc tính .
Gợi ý :

 • Để định nghĩa một class exception tùy chỉnh, chúng ta phải định nghĩa một class kế thừa từ Exception.

Code mẫu :

class MyError(Exception):
   """My own exception class
# Bài Python 57, Code by Quantrimang.com
   Attributes:
    msg -- explanation of the error
   """

   def __init__(self, msg):
    self.msg = msg

error = MyError("Có gì đó sai sai!")
print (error)

Khi chạy code trên, thông tin “ Có gì đó sai sai ! ” sẽ được in ra màn hình hiển thị .

Bài 58:

Yêu cầu :
Giả sử rằng tất cả chúng ta có vài địa chỉ email dạng [ email protected ], hãy viết một chương trình để in username của địa chỉ email đơn cử. Cả username và companyname chỉ gồm có vần âm .
Ví dụ : Nếu phân phối địa chỉ email [ email protected ] thì đầu ra sẽ là : QTM .
Trong trường hợp tài liệu nguồn vào không có sẵn, ta giả định nó được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh .
Gợi ý :
Sử dụng w để kiểm tra vần âm .
Code mẫu :

# Bài Python 58, Code by Quantrimang.com
import re
emailAddress = input()
pat2 = "(w+)@((w+.)+(com))"
re2 = re.match(pat2,emailAddress)
print (re2.group(1)) 

Khi chạy code trên, nó sẽ nhận email được nhập vào bởi người dùng và trả về username của email, nếu nhập vào [ email protected ] bạn sẽ nhận được hiệu quả là qtm .

Bài 59:

Yêu cầu :
Tương tự như bài 58, nhưng lần này ta sẽ viết hàm để lấy companyname .
Gợi ý :
Code mẫu :

# Bài Python 59, Code by Quantrimang.com
import re
emailAddress = input()
pat2 = "(w+)@(w+).(com)"
r2 = re.match(pat2,emailAddress)
print (r2.group(2))

Đây là hiệu quả khi chạy code bài 58 và 59 :

Kết quả bài tập Python 58 và 59

Bài 60:

Yêu cầu :
Viết một chương trình gật đầu chuỗi từ được phân tách bằng khoảng trống và in những từ chỉ gồm chữ số .
Ví du : Nếu những từ sau đây là nguồn vào của chương trình : 3 quantrimang.com và 2 python. Đầu ra sẽ là [ ‘ 3 ’, ‘ 2 ’ ]Gợi ý :

 • Sử dụng re.findall() để tìm tất cả chuỗi con sử dụng regex (biểu thức tiêu chuẩn).

Code mẫu :

# Bài Python 60, Code by Quantrimang.com
import re
s = input()
print (re.findall("d+",s))

Kết quả khi chạy code trên sẽ như sau :

Kết quả bài tập Python 60

Bài 61:

Yêu cầu :
In chuỗi Unicode “ Hello world ” .
Gợi ý :

 • Sử dụng định dạng u’string’ để định nghĩa chuỗi Unicode.

Code mẫu :

# Bài Python 61, Code by Quantrimang.com
unicodeString = u"Hello world!"
print (unicodeString)

Bài 62:

Yêu cầu :
Viết chương trình để đọc chuỗi ASCII và quy đổi nó sang một chuỗi Unicode được mã hóa bằng UTF-8 .
Gợi ý :

 • Sử dụng hàm encode() để chuyển đổi.

Code mẫu :

# Bài Python 62, Code by Quantrimang.com
s = input()
v = s.encode() # có thể dùng v=s.encode('utf-8')
print (v)

Bài 63:

Yêu cầu :
Viết comment đặc biệt quan trọng để chỉ định file code nguồn Python ở Unicode .
Code mẫu :

# -*- coding: utf-8 -*-
#Bài Python 63, Code by Quantrimang.com

Bài 64:

Yêu cầu :
Viết một chương trình tính 1/2 + 2/3 + 3/4 + … + n / ( n + 1 ) với một n là số được nhập vào ( n > 0 ) .
Ví dụ, nếu n là số sau đây được nhập vào :
5
Thì đầu ra phải là :
3.55
Gợi ý :

 • Sử dụng float() để chuyển số nguyên sang số thập phân.

Code mẫu :

#Bài Python 64, Code by Quantrimang.com
n=int(input("Nhập số n >0: "))
sum=0.0
for i in range(1,n+1):
  sum += float(float(i)/(i+1))
print (sum)

Bài 65:

Yêu cầu :
Viết chương trình tính : f ( n ) = f ( n-1 ) + 100 khi n > 0 và f ( 0 ) = 1, với n là số được nhập vào ( n > 0 ) .
Ví dụ : Nếu n được nhập vào là 5 thì đầu ra phải là 500 .
Gợi ý :
Code mẫu :

def f(n):
  if n==0:
    return 0
  else:
    return f(n-1)+100
#Bài Python 65, Code by Quantrimang.com
n=int(input("Nhập số n>0: "))
print (f(n))

Bài 66:

Yêu cầu :
Dãy Fibonacci được tính dựa trên công thức sau :
f ( n ) = 0 nếu n = 0
f ( n ) = 1 nếu n = 1
f ( n ) = f ( n-1 ) + f ( n-2 ) nếu n > 1
Hãy viết chương trình tính giá trị của f ( n ) với n là số được người dùng nhập vào. Ví dụ : Nếu n được nhập vào là 7 thì đầu ra của chương trình sẽ là 13 .
Gợi ý :
Tương tự như bài 65, ta cũng sử dụng hàm đệ quy trong Python .
Code mẫu :

def f(n):
  if n == 0: return 0
  elif n == 1: return 1
  else: return f(n-1)+f(n-2)
#Bài Python 66, Code by Quantrimang.com
n=int(input("Nhập số n: "))
print (f(n))

Bài 67:

Yêu cầu :
Dãy Fibonacci được tính dựa trên công thức sau :
f ( n ) = 0 nếu n = 0
f ( n ) = 1 nếu n = 1
f ( n ) = f ( n-1 ) + f ( n-2 ) nếu n > 1
Hãy viết chương trình sử dụng list comprehension để in dãy Fibonacci dưới dạng tách biệt bằng dấu “, ”, n được người dùng nhập vào .
Ví dụ : Nếu n được nhập vào là 7 thì đầu ra của chương trình sẽ là : 0,1,1,2,3,5,8,13
Gợi ý :

 • Chúng ta có thể định nghĩa hàm đệ quy trong Python.
 • Sử dụng list comprehension để tạo ra list từ list hiện có.
 • Sử dụng string.join() để nối danh sách các chuỗi.

Code mẫu :

def f(n):
  if n == 0: return 0
  elif n == 1: return 1
  else: return f(n-1)+f(n-2)
#Bài Python 67, Code by Quantrimang.com
n=int(input("Nhập số n: "))
values = [str(f(x)) for x in range(0, n+1)]
print (",".join(values))

Bài 68:

Yêu cầu :
Viết chương trình sử dụng generator để in số chẵn trong khoảng chừng từ 0 đến n, cách nhau bởi dấu phẩy, n là số được nhập vào .
Ví dụ nếu n = 10 được nhập vào thì đầu ra của chương trình là : 0,2,4,6,8,10
Gợi ý :

 • Sử dụng yield để tạo ra giá trị kết tiếp trong generator.

Code mẫu :

def EvenGenerator(n):
  i=0
  while i<=n:
    if i%2==0:
      yield i
    i+=1

# Bài tập Python 68, Code by Quantrimang.com
n=int(input("Nhập n: "))
values = []
for i in EvenGenerator(n):
  values.append(str(i))

print ("Các số chẵn trong khoảng 0 và n là: ",",".join(values))

Bài 69:

Yêu cầu :
Viết chương trình sử dụng generator để in số chia hết cho 5 và 7 giữa 0 và n, cách nhau bằng dấu phẩy, n được người dùng nhập vào .
Ví dụ : Nếu n = 100 được nhập vào thì đầu ra của chương trình là : 0,35,70 .
Gợi ý :
Như bài 68 .
Code mẫu :

def NumGenerator(n):
  for i in range(n+1):
    if i%5==0 and i%7==0:
      yield i
# Bài tập Python 69, Code by Quantrimang.com
n=int(input("Nhập n: "))
values = []
for i in NumGenerator(n):
  values.append(str(i))

print ("Các số chia hết cho 5 và 7 trong khoảng 0 và n là: ",",".join(values))

Bài 70:

Yêu cầu :
Viết những lệnh assert để xác định rằng tổng thể những số trong list [ 2,4,6,8 ] là chẵn .
Gợi ý :

 • Sử dụng assert để khẳng định.

Code mẫu :

li = [2,4,6,8]
for i in li:
 assert i%2==0
# Code by Quantrimang.com

Bài 71:

Yêu cầu :
Viết chương trình gật đầu biểu thức toán học cơ bản do người dùng nhập vào từ bảng điều khiển và tinh chỉnh và in tác dụng ước đạt ra ngoài màn hình hiển thị .
Ví dụ : Nếu chuỗi sau là nguồn vào của chương trình :
35 + 3
thì đầu ra sẽ lả :
38
Gợi ý :

 • Sử dụng eval() để ước lượng biểu thức

Code mẫu :

expression = input("Nhập biểu thức cần tính: ")
# Code by Quantrimang.com
print (eval(expression))

Mấy bài này khá đơn thuần và tác dụng đầu ra cũng dễ tưởng tượng nên mình không chụp tác dụng nữa nhé, code thì test trên Python 3.6.2 bảo vệ chạy ngon rồi .

Bài 72:

Yêu cầu :
Viết hàm tìm kiếm nhị phân để tìm những item trong một list đã được sắp xếp. Hàm sẽ trả lại chỉ số của thành phần được tìm thấy trong list .
Gợi ý :

 • Sử dụng if/elif để giải quyết các điều kiện.

Code mẫu :

import math
def bin_search(li, element):
  bottom = 0
  top = len(li)-1
  index = -1
  while top>=bottom and index==-1:
    mid = int(math.floor((top+bottom)/2.0))
    if li[mid]==element:
      index = mid
    elif li[mid]>element:
      top = mid-1
    else:
      bottom = mid+1
  return index
# Code by Quantrimang.com
li=[2,5,7,9,11,17,222]
print (bin_search(li,11))
print (bin_search(li,12))

Khi chạy code trên ta sẽ có tác dụng đầu ra là 4 và - 1, 4 là vị trí của 11 trong list li, và - 1 nói lên rằng không có số 12 trong list li .

Bài 73:

Yêu cầu :
Tạo 1 số ít thập phân ngẫu nhiên, có giá trị nằm trong khoảng chừng từ 10 đến 100 bằng cách sử dụng module math của Python .
Gợi ý :

 • Sử dụng random.random() để tạo float ngẫu nhiên trong [0,1].

Code mẫu :

import random
print (random.random()*100)
# Code by Quantrimang.com

Vì hàm trên được sử dụng để tạo số thập phân ngẫu nhiên, nằm trong khoảng chừng từ 10 đến 100, nên mỗi lần bạn chạy code sẽ cho ra một tác dụng khác nhau, là những số thập phân ngẫu nhiên thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo nằm trong khoảng chừng 10 đến 100 .

Bài 74:

Yêu cầu :
Tạo 1 số ít thập phân ngẫu nhiên, có giá trị nằm trong khoảng chừng 5 đến 95, sử dụng module math của Python .
Gợi ý :
Code mẫu :

import random
print (random.random()*100-5)
# Code by Quantrimang.com

Code bài 73, 74 mình thấy chưa chuẩn lắm, mong nhận được góp ý của những bạn ở phần phản hồi nhé !

Bài 75:

Yêu cầu :
Viết chương trình xuất ra 1 số ít chẵn ngẫu nhiên trong khoảng chừng 0 đến 10 ( gồm có cả 0 và 10 ), sử dụng module random và list comprehension .
Gợi ý :

 • Sử dụng random.choice() để tạo một phần tử ngẫu nhiên từ list.

Code mẫu :

import random
print (random.choice([i for i in range(11) if i%2==0]))
# Code by Quantrimang.com

Bài 76:

Yêu cầu :
Vui lòng viết chương trình để xuất 1 số ít ngẫu nhiên, chia hết cho 5 và 7, từ 0 đến 200 ( gồm cả 0 và 200 ), sử dụng module random và list comprehension .
Gợi ý :
Code mẫu :

import random
print (random.choice([i for i in range(201) if i%5==0 and i%7==0]))
#Code by Quantrimang.com

Khi chạy code trên, bạn sẽ nhận được tác dụng đầu ra là số bất kể, nằm trong đoạn [ 0 ; 200 ] chia hết cho cả 5 và 7 .

Bài 77:

Yêu cầu :
Vui lòng viết chương trình để tạo một list với 5 số ngẫu nhiên từ 100 đến 200 .
Gợi ý :

 • Sử dụng random.sample() để tạo list chứa các giá trị ngẫu nhiên.

Code mẫu :

import random
print (random.sample(range(100,201), 5))
#Code by Quantrimang.com

Khi chạy code trên bạn sẽ nhận được 1 list, có 5 giá trị ngẫu nhiên, nằm trong đoạn [ 100 ; 200 ]. Nếu đề bài nhu yếu số ngẫu nhiên nằm trong đoạn [ 0 ; 100 ] thì range ( ) trong đoạn trên bạn chỉ cần viết là range ( 100 ) .

Bài 78:

Yêu cầu :
Viết chương trình tạo ngẫu nhiên list gồm 5 số chẵn nằm trong đoạn [ 100 ; 200 ] .
Gợi ý :
Code mẫu :

import random
print (random.sample([i for i in range(100,201) if i%2==0], 5))
#Code by Quantrimang.com

Bài 79:

Yêu cầu :
Viết chương trình để tạo ngẫu nhiên một list gồm 5 số, chia hết cho 5 và 7, nằm trong đoạn [ 1 ; 1000 ] .
Gợi ý :
Code mẫu :

import random
print (random.sample([i for i in range(1,1001) if i%5==0 and i%7==0], 5))
#Code by Quantrimang.com

Bài 80:

Yêu cầu :
Viết chương trình để in một số ít nguyên ngẫu nhiên từ 7 đến 15 .
Gợi ý :

 • Sử dụng random.randrange() để lấy số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định.

Code mẫu :

import random
print (random.randrange(7,16))
#Code by Quantrimang.com

Bài 81:

Yêu cầu :
Viết chương trình để nén và giải nén string “ ” hello world ! hello world ! hello world ! hello world ! ” .
Gợi ý :

 • Sử dụng zlib.compress() và zlib.decompress() để nén và giải nén string.

Code mẫu :
Với Python 2, code mẫu sẽ như sau :

import zlib
s = "hello world!hello world!hello world!hello world!"
t = zlib.compress(s)
print t
print zlib.decompress(t)

Tuy nhiên, trong Python 3, bạn phải gọi encode ( ) và chỉ định kiểu mã hóa, giả sử là utf-8 thì nhu yếu trên sẽ được code như sau :

import zlib
s = "hello world!hello world!hello world!hello world!"
t = zlib.compress(s.encode("utf-8"))
print (t)
print (zlib.decompress(t))
#Code by Quantrimang.com

Bài 82:

Yêu cầu :
Bạn hãy viết một chương trình để in thời hạn thực thi ( running time of execution ) phép tính “ 1 + 1 ” 100 lần .
Gợi ý :

 • Sử dụng timeit() để đo thời gian chạy

Code mẫu :

from timeit import Timer
t = Timer("for i in range(100):1+1")
print (t.timeit())

Khi chạy code trên, bạn cần phải đợi để phép tính trên được triển khai xong rồi chương trình mới in ra thời hạn thực thi. Ban đầu khi mới chạy code, cảm xúc như không có gì đang được thực thi .

Bài 83:

Yêu cầu :
Viết chương trình để trộn và in list [ 3,6,7,8 ] .
Gợi ý :

 • Sử dụng shuffle() để trộn list.

Code mẫu :

from random import shuffle
li = [3,6,7,8]

#Code by Quantrimang.com
shuffle(li)
print (li)

Khi code được thực thi, mỗi lần chạy sẽ cho ra một list với thứ tự những số được trộn ngẫu nhiên .

Bài 84:

Yêu cầu :
Viết một chương trình để tạo tổng thể những câu có chủ ngữ nằm trong [ “ Anh ”, ” Em ” ], động từ nằm trong [ “ Chơi ”, ” Yêu ” ] và tân ngữ là [ “ Bóng đá ”, ” Xếp hình ” ] .
Gợi ý :

 • Sử dụng list[index] để lấy phần tử từ list.

Code mẫu :

chu_ngu=["Anh","Em"]
dong_tu=["Chơi","Yêu"]
tan_ngu=["Bóng đá","Xếp hình"]
# Code by Quantrimang.com
for i in range(len(chu_ngu)):
  for j in range(len(dong_tu)):
    for k in range(len(tan_ngu)):
      cau = "%s %s %s." % (chu_ngu[i], dong_tu[j], tan_ngu[k])
      print (cau)

Khi chạy code trên ta sẽ có hiệu quả như sau :

Anh Chơi Bóng đá.
Anh Chơi Xếp hình.
Anh Yêu Bóng đá.
Anh Yêu Xếp hình.
Em Chơi Bóng đá.
Em Chơi Xếp hình.
Em Yêu Bóng đá.
Em Yêu Xếp hình.

Bài 85:

Yêu cầu :
Viết chương trình in list sau khi xóa những số chẵn trong [ 5,6,77,45,22,12,24 ] .
Gợi ý :
Code mẫu :

li = [5,6,77,45,22,12,24]
# Code by Quantrimang.com
li = [x for x in li if x%2!=0]
print (li)

Kết quả khi chạy code trên sẽ là :

[5, 77, 45]

Bài 86:

Yêu cầu :
Sử dụng list comprehension để viết chương trình in list sau khi đã vô hiệu những số chia hết cho 5 và 7 trong [ 12,24,35,70,88,120,155 ] .
Gợi ý :
Code mẫu :

li = [12,24,35,70,88,120,155]
# Code by Quantrimang.com
li = [i for i in li if i%5!=0 or i%7!=0]
print (li)

Ta sẽ có tác dụng như sau :

[12, 24, 88, 120, 155]

Bài 87:

Yêu cầu :
Viết chương trình in list sau khi đã xóa số thứ 0, thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong [ 12,24,35,70,88,120,155 ] .
Gợi ý :

 • Sử dụng list comprehension để xóa một loạt phần tử trong list.
 • Sử dụng hàm enumerate() để lấy index, value của tuple.

Code mẫu :

li = [12,24,35,70,88,120,155]
# Code by Quantrimang.com
a= [x for i,x in enumerate(li)if i%2!=0]
print (a)

Code trên sẽ trả về tác dụng :

[24, 70, 120]

Bài 88:

Yêu cầu :
Viết chương trình tạo mảng 3D 3 * 5 * 8 có mỗi thành phần là 0 .
Gợi ý :

 • Sử dụng list comprehension để tạo mảng.

Code mẫu :

array = [[ [0 for col in range(8)] for col in range(5)] for row in range(3)]
print (array)

Kết quả :

[[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]], [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]], [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]]

Bài 89:

Yêu cầu :
Viết chương trình in list sau khi đã xóa số ở vị trí thứ 0, thứ 5, thứ 5 trong [ 12,24,35,70,88,120,155 ] .
Gợi ý :
Code mẫu :

li = [12,24,35,70,88,120,155]
li = [x for (i,x) in enumerate(li) if i not in (0,4,5)]
print (li)

Kết quả :

[24, 35, 70, 155]

Bài 90:

Yêu cầu :
Viết chương trình in list sau khi đã xóa giá trị 24 trong [ 12,24,35,24,88,120,155 ] .
Gợi ý :

 • Sử dụng phương thức xóa của list để xóa giá trị.

Code mẫu :

li = [12,24,35,24,88,120,155]

#Code by Quantrimang.com
li = [x for x in li if x!=24]
print (li)

Kết quả :

[12, 35, 88, 120, 155]

Bài 91:

Yêu cầu :
Với 2 list cho trước : [ 1,3,6,78,35,55 ] và [ 12,24,35,24,88,120,155 ], viết chương trình để tạo list có thành phần là giao của 2 list đã cho .
Gợi ý :
Sử dụng set ( ) và “ và = ” để thiết lập điểm giao .
Code mẫu :

list1=set([12,3,6,78,35,55,120])
list2=set([12,24,35,24,88,120,155])
# Code by Quantrimang.com
list1 &= list2
li=list(list1)
print (li)

Kết quả :

[120, 35, 12]

Bài 92:

Yêu cầu :
Viết chương trình in list từ list [ 12,24,35,24,88,120,155,88,120,155 ], sau khi đã xóa hết những giá trị trùng nhau .
Gợi ý :

 • Sử dụng set() để lưu trữ các giá trị không bị trùng lặp.

Code mẫu :

def xoaTrung( li ):
  list_moi=[]
  xem = set()
  for i in li:
    if i not in xem:
      xem.add( i )
      list_moi.append(i)
      # Code by Quantrimang.com
  return list_moi

li=[12,12,15,24,35,35,24,88,120,155,88,120,155]
print ("List sau khi xóa giá trị trùng là:",xoaTrung(li))

Kết quả :

List sau khi xóa giá trị trùng là: [12, 15, 24, 35, 88, 120, 155]

Bài 93:

Yêu cầu :
Định nghĩa class Nguoi và 2 class con của nó : Nam, Nu. Tất cả những class có method “ getGender ” hoàn toàn có thể in “ Nam ” cho class Nam và “ Nữ ” cho class Nu .
Gợi ý :

 • Sử dụng Subclass(Parentclass) để định nghĩa 1 class con.

Code mẫu :

class Nguoi(object):
  def getGender(self):
    return "Unknown"

class Nam(Nguoi):
  def getGender(self):
    return "Nam"
# Code by Quantrimang.com
class Nu(Nguoi):
  def getGender(self):
    return "Nữ"

aNam = Nam()
aNu= Nu()
print (aNam.getGender())
print (aNu.getGender())

Kết quả :

Nam
Nữ

Bài 94:

Yêu cầu :
Viết chương trình đếm và in số ký tự của chuỗi do người dùng nhập vào .
Ví dụ :
Nếu chuỗi nhập vào là quantrimang.com thì đầu ra sẽ là :

q,1
u,1
a,2
n,2
t,1
r,1
i,1
m,2
g,1
.,1
c,1
o,1

Gợi ý :

 • Sử dụng dict để lưu trữ các cặp key/value.
 • Sử dụng dict.get() để tra cứu key với giá trị mặc định.

Code mẫu :

dic = {}
chuoi=input("Nhập chuỗi cần đếm ký tự: ")
# Code by Quantrimang.com
for c in chuoi:
  dic[c] = dic.get(c,0)+1
print ('n'.join(['%s,%s' % (k, v) for k, v in dic.items()]))

Kết quả :

Nhập chuỗi cần đếm ký tự: quantrimang.com
q,1
u,1
a,2
n,2
t,1
r,1
i,1
m,2
g,1
.,1
c,1
o,1

Bài 95:

Yêu cầu :
Viết chương trình nhận chuỗi nguồn vào từ giao diện điều khiển và tinh chỉnh và in nó theo thứ tự ngược lại .
Ví dụ nếu chuỗi nhập vào là :
i love you
Thì hiệu quả đầu ra là :
uoy evol i
Gợi ý :

 • Sử dụng list[::-1] để lặp list theo thứ tự ngược lại.

Code mẫu :

chuoi=input("Nhập chuỗi vào đây: ")
# Code by Quantrimang.com
chuoi = chuoi[::-1]
print (chuoi)

Bài 96:

Yêu cầu :
Viết chương trình nhận chuỗi do người dùng nhập vào và in những ký tự có chỉ số chẵn .
Ví dụ : Nếu chuỗi sau được nhập vào : q1u2a3n4t5r6i7m8a9n4g5. 6 c7o8m, thì đầu ra sẽ là : quantrimang.com .
Gợi ý :

 • Sử dụng list[::2] để lặp list cách 2 vị trí.

Code mẫu :

chuoi=input("Nhập chuỗi vào đây: ")
# Code by Quantrimang.com
chuoi = chuoi[::2]
print (chuoi)

Kết quả :

Nhập chuỗi vào đây: q1u2a3n4t5r6i7m8a9n4g5.6c7o8m
quantrimang.com

Bài 97:

Yêu cầu :
Viết chương trình in tổng thể những hoán vị của [ 1,2,3 ] .
Gợi ý :

 • Sử dụng itertools.permutations() để lấy hết các hoán vị của list.

Code mẫu :

import itertools
print (list(itertools.permutations([1,2,3])))
# Code by Quantrimang.com

Kết quả :

[(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)]

Bài 98:

Yêu cầu :
Viết chương trình để giải 1 câu đố cổ của Trung Quốc : Một trang trại thỏ và gà có 35 đầu, 94 chân, hỏi số thỏ và gà là bao nhiêu ?
Gợi ý :

 • Sử dụng vòng lặp for để lặp qua tất cả các giả thuyết có thể.

Code mẫu :

def giai(dau,chan):
  klg='Không có dáp án phù hợp!'
  for i in range(dau+1):
    j=dau-i
    if 2*i+4*j==chan:
      return i,j
  return klg,klg
# Code by Quantrimang.com
dau=35
chan=94
dap_an=giai(dau,chan)
print (dap_an)

Kết quả:

(23, 12)

Tạm thế đã nhé, mình đang tìm thêm nguồn bài, xem có những bài tập Python nâng cao hoặc những nhu yếu chương trình phức tạp hơn không. Bạn bookmark lại để check bài mới tiếp tục nhé, nếu có nguồn bài tập Python hay thì nhớ san sẻ bằng cách phản hồi bên dưới bài viết nhé !
Các bài tập trên được tìm hiểu thêm, trích dẫn lại từ :

 • github.com/zhiwehu
 • practicepython.org
 • w3resource.com

Xem thêm :