Bộ nhớ Heap và Stack trong lập trình Java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

public

class

Memory

{

public

static

void

main

(

String

[]

args

,)

{

// line 1

int

i

=

1

;

//line 2

Object

obj

=

new

Object

();

// line 3

Memory

mem

=

new

Memory

();

// line 4

mem

.

foo

(

obj

);

// line 5

}

//line 9

private

static

void

foo

(

Object

param

)

{

// line 6

String

str

=

param

.

toString

();

// line 7

System

.

out

.

println

(

str

)

// line 8

}

}