button | Tag html | Học web chuẩn

Thuộc tính
Giá trị
Ví dụ
Mô tả

onclick
Code script
onclick=”code”
Script chạy khi click chuột.

ondblclick
Code script
ondblclick=”code”
Script chạy khi double click chuột.

onmousedown
Code script
onmousedown=”code”
Script chạy khi button chuột được nhấn.

onmousemove
Code script
onmousemove=”code”
Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.

onmouseout
Code script
onmouseout=”code”
Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.

onmouseover
Code script
onmouseover=”code”
Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.

onmouseup
Code script
onmouseup=”code”
Script chạy khi button chuột được thả ra.

onkeydown
Code script
onkeydown=”code”
Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.

onkeypress
Code script
onkeypress=”code”
Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra.

onkeyup
Code script
onkeyup=”code”
Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.