[C++] Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

[C++] Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

Ngôn ngữ lập trình: C++
Phần mềm: Visual Studio

tong-tung-chu-so-nguyen.gif

Select All

CODE:

#include <iostream>

using 

namespace 

std

;

// Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n
// VD : 123 => 1 2 3     ==> 1 + 2 + 3 = 6
//        5424 ==> 5 4 2 1 ==> 5 + 4 + 2 + 1 = 12

int Sum

(

int N

)
{
    

int S 

0

;
    while (

0

)
    {
        

int t 

10

;

        

t

// Xử lý gì đó

        

10

;
    }
    return 

S

;
}

int main

()
{
    

int N

;
    

cout 

<< 

"N = "

;
    

cin 

>> 

N

;

    

int result 

Sum

(

N

);
    

cout 

<< 

"Tong = " 

<< 

result 

<< 

endl

;
        

system

(

"pause"

);
}

 

Bình Luận Bằng Facebook

data-href=”https://cnttqn.com/threads/c-hay-tinh-tong-cac-chu-so-cua-so-nguyen-duong-n.2180.html”

data-href=”https://cnttqn.com/threads/c-hay-tinh-tong-cac-chu-so-cua-so-nguyen-duong-n.2180.html”