Các phép toán và kiểu dữ liệu bổ sung 3 – BÀI GIẢNG BỔ SUNG TUẦN 2 1/. Các Phép Toán trong Java: – StuDocu

BÀI GIẢNG BỔ SUNG

TUẦN 2

1/. Các Phép T

oán tr

ong Java:

T

oán

tử

trong java

hiệu

được sử

dụng

để

thực hiện

một

phép

tính

nào đó.

Java

các

dạng toán tử sau:

T

oán tử số học

T

oán tử bit

T

oán tử quan hệ

T

oán tử logic

T

oán tử điều kiện

T

oán tử gán

1.A/. T

oán t

ử số học:

Các toán hạng

của các toán

tử số học

phải ở dạng

số. Các

toán hạng kiểu boolea

n không sử

dụng

được,

các

toán

hạng

tự

cho

phép

sử

dụng

loại

toán

tử

này

.

Một

vài

kiểu

toán

tử

được liệt kê trong bảng dưới đây

.

Giả sử chúng ta có biến số nguyên a = 10 v

à b = 20.

T

oán tử

Mô tả

Ví dụ

+

Cộng

T

rả về giá tr

ị là tổng của hai toán hạng

a + b sẽ là 30

T

rừ

T

rả về kết quả l

à hiệu của hai toán hạng.

a – b sẽ là -10

*

Nhân

T

rả về giá tr

ị là tích của hai toán hạng.

a * b sẽ là 200

/

Chia

T

rả về giá tr

ị là thương của phép chia.

b / a sẽ là 2

%

Phép lấy modulo

Giá trị trả về là ph

ần dư của phép chia

b % a sẽ là 0

++

Tăng dần

Tăng giá trị của biến lên 1

. Ví dụ a++ tương đương với a

= a

+ 1

++a, a++ sẽ là

1

1

Giảm dần

Giảm giá trị của biến 1 đơn vị.

Ví dụ a– tương đư

ơng với a =

a – 1

–a, a– sẽ là 9