Các thẻ định dạng văn bản HTML

Định dạng văn bản chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân trong HTML với các thẻ <b>, <big>, <i>, <em>, <small>, <strong>, <sub>, <sup>, <ins>, <del>

Các thẻ định dạng HTML

Các thẻ để định dạng HTML gồm có:

 • Thẻ <b> cho biết nội dung cần nhấn mạnh,
 • Thẻ <strong> cho biết nội dung cần nhấn mạnh,
  trình duyệt hiện thị với chữ đậm
 • Thẻ <big> hiện thị với cỡ chữ lớn hơn một cấp (thẻ này đánh dấu lạc hậu không nên dùng nữa)
 • Thẻ <small> hiện thị chữ nhỏ hơn một cấp
 • Thẻ <i> hiện thị chữ in nghiêng
 • Thẻ <em> đánh dấu nhấn mạnh (hiện thị in nghiêng)
 • Thẻ <ins> đánh dấu đoạn text được chèn vào
 • Thẻ <del> đánh dấu đoạn text xóa đi
 • Thẻ <sub> tạo chỉ số dưới
 • Thẻ <sup> tạo chỉ số trên

Ví dụ các thẻ định dạng như sau:

  
<html>
  <head>
   <title>Ví dụ Định dạng HTML</title>
  </head>
  <body>
   <p>Một văn bản bình thường </p>
   <p><b> văn bản in đâm </b></p>
   <p><big> văn bản cỡ chữ lớn hơn</big></p>
   <p><i> in nghiêng văn bản </i></p>
   <p><em>nhấn mạnh (in nghiêng)</em></p>
   <p><small> văn bản chữ nhỏ hơn</small></p>
   <p><strong>nhấn mạn văn bản (hiện thị in đậm)</strong></p>
   <p>Text <sub>chỉ số dưới</sub></p>
   <p>Text <sup>chỉ số trên</sup></p>
   <p><ins> đánh dấu văn bản chèn vào </ins></p>
   <p><del> đánh dấu là văn bản được xóa </del></p>
  </body>
</html>

Lưu ý thẻ <b> và thẻ <strong> in đậm văn bản như nhau,
thẻ <em> và thẻ <i> in nghiêng văn bản như nhau. Nhưng khi
sử dụng chúng mang ý nghĩa khác nhau: với <em>, <strong> thì mang ý nghĩa quan trọng

Nhập nội dung HTML và xem kết quả

ĐĂNG KÝ KÊNH, XEM CÁC VIDEO TRÊN XUANTHULAB

Đăng ký nhận bài viết mới