Các toán tử so sánh trong SQL Server

Bài viết này sẽ đưa ra các toán tử so sánh được dùng để kiểm tra tính cân bằng cùng với các toán tử nâng cao hơn trong SQL Server.

Bài viết này tổng hợp sẽ đưa ra tổng hợp các toán tử so sánh qua web được dùng qua mạng để kiểm tra tính cân bằng cùng kích hoạt với như thế nào các toán tử nâng cao hơn trong SQL Server dữ liệu . Bạn đọc ở đâu uy tín có thể tham khảo thêm bài viết Toán tử trong SQL.

Toán tử so sánh ở đâu tốt được dùng trong mệnh đề WHERE lấy liền để xác định lựa chọn bản ghi nào địa chỉ . Đây là danh sách kỹ thuật các toán tử so sánh bạn chia sẻ có thể dùng trong SQL Server (T-SQL).

Toán tử Mô tả=Ngang bằng<>Không bằng!=Không bằng>Lớn hơn>=Lớn hơn

kích hoạt

hoặc bằng<Nhỏ hơn<=Nhỏ hơn

kinh nghiệm

hoặc bằng!>Không lớn hơn!<Không nhỏ hơnIN ()Phù hợp

quảng cáo

với giá trị trong danh sáchNOTKhông đáp ứng điều kiệnBETWEENNằm trong một khoảng (gồm cả giá trị đầu

tăng tốc

và cuối)IS NULLGiá trị NULLIS NOT NULLGiá trị không NULLLIKEKết hợp mẫu

trên điện thoại

với %

trên điện thoại

và _EXISTSĐiều kiện

giả mạo

được đáp ứng

qua app

nếu truy vấn nội bộ (subquery) trả lại ít nhất 1 hàng

Còn có nhiều toán tử so sánh trong SQL Server sử dụng và Transact-SQL cập nhật . Dưới đây là cách dùng một số toán tử thông dụng.

Ví dụ – Toán tử ngang hàng

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE ten = ‘Jane’;

Ở ví dụ này chi tiết , lệnh SELECT bản quyền sẽ trả lại kết quả là tính năng các hàng từ bảng nhanvien dịch vụ với nơi nào các nhân viên có tên là Jane.

Ví dụ – Toán tử không ngang hàng

Trong SQL Server công cụ , tối ưu có thể dùng <> full crack hoặc != nơi nào để kiểm tra tính không ngang hàng trong truy vấn.

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE ten <> ‘Jane’;

Lệnh SELECT trên đây cập nhật sẽ trả về kinh nghiệm các hàng trong bảng nhanvien có tên không phải là Jane như thế nào . Lệnh trên trên điện thoại có thể viết cách khác hướng dẫn như sau tải về . Cả 2 truy vấn đều cho ra cùng 1 bộ kết quả.

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE ten != ‘Jane’;

Ví dụ – Toán tử lớn hơn

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id > 3000;

Kết quả tra về như thế nào của lệnh SELECT nói trên là hướng dẫn các hàng trong bảng nhanvien như thế nào mà ID ứng dụng của nhân viên lớn hơn 3000 tự động , ID nhân viên bằng 3000 đăng ký vay sẽ không nằm trong kết quả.

Ví dụ – Toán tử lớn hơn kinh nghiệm hoặc bằng

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id >= 3000;

Ví dụ trên tốc độ sẽ trả về tất toán các hàng có ID nhân viên lớn hơn ở đâu nhanh hoặc bằng 3000 trong bảng nhanvien.

Ví dụ – Toán tử nhỏ hơn

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id < 500;

Tương tự hỗ trợ , kết quả dữ liệu của lệnh này là dữ liệu các hàng trong băng nhanvien có ID danh sách của nhân viên nhỏ hơn 500 an toàn , không chia sẻ bao gồm ID 500.

Ví dụ – Toán tử nhỏ hơn mới nhất hoặc bằng

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id <= 500;

Kết quả miễn phí của lệnh này là tất toán các hàng trong bảng nhanvien có nhanvien_id nhỏ hơn tự động hoặc bằng 500.

Ví dụ – Toán tử nâng cao hay toán tử logic

Các toán tử nâng cao tốc độ dưới đây mẹo vặt sẽ có từng bài hướng dẫn cụ thể cho chúng.

IN ()
NOT
BETWEEN
IS NULL
IS NOT NULL
LIKE
EXISTS

Bài trước: Mệnh đề FROM trong SQL Server

Bài tiếp: Mệnh đề WHERE trong SQL Server

4.9/5 (39 votes)