Cách chuyển đổi thời gian trong Excel

Trong bài viết này, Thủ Thuật Phần Mềm sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi thời gian thành giờ, phút hoặc số thập phân và ngược lại.

Cách chuyển đổi thời gian trong Excel

Cách chuyển đổi thời gian thành giờ phút trong Excel

Cách 1: Sử dụng phép toán đổi thành giờ bằng cách nhân với 24, cụ thể là số giờ trong một ngày.

Sử dụng phép toán đổi thành giờ bằng cách nhân với 24

Nếu bạn chỉ muốn lấy phần nguyên thì sử dụng hàm INT để bỏ phần lẻ.

Cách 2: Sử dụng hàm Convert theo cú pháp =CONVERT(value, “day”, “hr”).

Trong đó value là giá trị cần chuyển đổi.

Sử dụng hàm Convert

Cách 3: Sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND để tính toán kết quả.

= HOUR(value) + MINUTE(value)/60 + SECOND(value)/3600

Trong đó value là giá trị cần chuyển đổi.

Sử dụng hàm HOUR MINUTE SECOND

Khi có thể chuyển đổi thời gian sang giờ, bạn có thể tương tự để chuyển đổi sang phút và giây.

Cách tách thời gian thành cột ngày và cột giờ

Trong một số trường hợp, bạn nhận được dữ liệu trong một cột bao gồm cả ngày và thời gian. Vậy để tách dữ liệu gốc thành hai cột: một cột ngày và một cột giờ như sau.

Tách thời gian thành cột ngày và cột giờ

Để lấy dữ liệu ngày tháng, bạn sử dụng công thức =INT(value).

Sử dụng công thức =INT(value)

Để chỉnh lại định dạng ngày tháng, trên thẻ Home (1) => nhấn chuột vào mục Number Format (2) chọn nhanh Short Date (3).

Chọn nhanh Short Date

Để lấy thời gian giờ phút, bạn dùng hàm MOD theo cú pháp =MOD(value,1).

Dùng hàm MOD =MOD(value,1)

Để chỉnh lại định dạng ngày tháng, trên thẻ Home (1) => nhấn chuột vào mục Number format (2) chọn nhanh Time (3).

Chọn nhanh Time

Cách chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel

Để chuyển đổi thời gian sang giờ, nhân số thời gian với 24 (số giờ trong một ngày).

Để chuyển đổi thời gian sang phút, nhân với thời gian với 1440 (số phút trong một ngày = 24 * 60).

Để chuyển đổi thời gian sang giây, nhân với thời gian với 86400 (số giây trong một ngày = 24 * 60 * 60).

Cách chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel

Trên đây, Thủ Thuật Phần Mềm đã hướng dẫn bạn cách đổi thời gian trong Excel. Chúc các bạn thành công!