Cách đọc file trong Java – Sửa Máy Nhanh

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file trong Java bằng cách sử dụng BufferedInputStream và BufferedInputStream.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thấy cách đọc một file trong Java bằng FileInputStream và BufferedInputStream. Dưới đây là các bước chi tiết mà tôi đã thực hiện trong đoạn mã dưới đây:

  1. Tạo một file bằng cách cung cấp đường dẫn đầy đủ của file (mà chúng ta sẽ đọc) File file = new File("C://myfile.txt");.
  2. Truyền đối tượng file làm tham số cho đối tượng FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
  3. Truyền đối tượng FileInputStream cho BufferedInputStream để tạo BufferedInputStream.
  4. Sử dụng vòng lặp while để đọc file. Phương thức có available() được sử dụng để kiểm tra phần cuối của file vì nó trả về 0 khi con trỏ đến cuối file. Đọc nội dung của file bằng phương thức read () của FileInputStream.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

package beginnersbook.com;

import java.io.*;

public class ReadFileDemo {

   public static void main(String[] args) {        

      

      File file = new File("<a href="file:///C://myfile.txt">C://myfile.txt</a>");

      BufferedInputStream bis = null;

      FileInputStream  fis= null;

      try

      {

          

          fis = new FileInputStream(file);

          

           

          

          

           

           

          while( bis.available() > 0 ){             

              System.out.print((char)bis.read());

          }

       }catch(FileNotFoundException fnfe)

        {

            System.out.println("The specified file not found" + fnfe);

        }

        catch(IOException ioe)

        {

            System.out.println("I/O Exception: " + ioe);

        }

        finally

        {

            try{

               if(bis != null && fis!=null)

               {

                  fis.close();

                  bis.close();

               }     

             }catch(IOException ioe)

              {

                  System.out.println("Error in InputStream close(): " + ioe);

              }        

        }

   }   

}

Trên là chương trình đọc file trong Java đơn giản nhất. Chúc bạn học tốt!

Theo: freetuts.net