Cách tạo user trên Ubuntu từ dòng lệnh

2

adduser <username>

Lệnh này đơn giản hơn useradd bởi bạn không cần phải đưa vào các tham số, lệnh này sẽ tự động hiển thị các tùy chọn để bạn nhập vào.

[email protected]:/etc/skel$ sudo adduser thegeek
Password:
Adding user ‘thegeek’…
Adding new group ‘thegeek’ (1004).
Adding new user ‘thegeek’ (1004) with group ‘thegeek’.
Creating home directory ‘/home/thegeek’.
Copying files from ‘/etc/skel’
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
No password supplied
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for thegeek
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: The Geek
Room Number []: 0
Work Phone []: 555-1212
Home Phone []: 555-1212
Other []:
Is the information correct? [y/N] y