Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi một mảng trong C#. Để làm được điều này các bạn cần có kiến thức cơ bản về các vòng lặp cũng như kiến thức về C# nhé.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C# (cách 1)

Trong chương trình dưới đây mình sử dụng hai vòng lặp for để thực hiện loại bỏ các phần tử trùng lặp trong mảng, cụ thể như sau:

Bước 1: Ta sử dụng vòng lặp for thứ nhất để lặp từng phần tử trong mảng.

Bước 2: Sử dụng vòng lặp for thứ hai để so sánh các phần tử còn lại với giá trị hiện tại của vòng for thứ nhất. Ví dụ: vòng for thứ nhất đang ở giá trị a thì sẽ so sánh a với các phần tử còn lại, tiếp đến là b thì sẽ so sánh b với các phần tử còn lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

for (i = 0; i <arr1.Length; i ++)
{
    for (j = 0; j <arr1.Length; j ++)
    {
       // Mã so sánh
    }
}

Bước 3: Để biết được phần tử đó có lặp lại hay không ta sử dụng thêm điều kiện if.

if (arr1.Length == j)
{
     Console.Write (arr1 [i] + ”“);
}

Full code:

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i = 0, j = 0;
      //khai báo và khởi tạo các giá trị cho các phần tử trong mảng
      int[] arr1 = new int[] { 7, 7, 8, 8, 9, 1, 1, 4, 2, 2 };
      Console.Write("Cac phan tu khong trung lap: ");
      //sử dụng vòng for thứ nhất lặp từng phần tử trong mảng
      for (i = 0; i < arr1.Length; i++)
      {
        //sử dụng vòng for thứ hai để so sánh các phần tử còn lại với i của vòng for thứ nhất
        for (j = 0; j < arr1.Length; j++)
        {
          if (i == j)
            continue;
          if (arr1[j] == arr1[i])
            break;
        }
        if (arr1.Length == j)
        {
          Console.Write(arr1[i] + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai14 01 png

Loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C# (cách 2)

Trong chương trình này, mình sẽ sử dụng phương pháp sắp xếp mảng trước khi so sánh. Điều này giúp tối ưu hóa khi thực hiện chương trình, bởi vì chúng ta không cần phải so sánh các phần tử với tất cả phần tử còn lại nữa.

Bước 1: Sắp xếp mảng.

Bước 2: Kiểm tra phần tử đầu tiên có bằng phần tử kế nó, nếu không bằng thì hiển thị ra màn hình (đó là phần tử không trùng lặp)

Bước 3: Sử dụng vòng lặp for để lặp và so sánh từ phần từ thứ hai cho đến phần tử n – 1 (phần tử kế cuối). Phần tử nào không bằng nhau thì hiển thị ra màn hình.

Bước 4: So sánh phần tử cuối cùng với phần tử trước nó, nếu không bằng nhau thì hiển thị ra màn hình.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] arr = { 7, 4, 8, 2, 9, 1, 1, 4, 5, 2 };
      int n = arr.Length;
      Console.Write("Cac phan tu khong trung lap: ");
      //gọi hàm Unique() đã viết và truyền vào các tham số tương ứng
      Unique(arr, n);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
    static void Unique(int[] arr, int n)
    {
      //sử dụng phương thức Sort() của array để sắp xếp mảng
      Array.Sort(arr);
      //kiểm tra phần tử đầu tiên
      if (arr[0] != arr[1])
        Console.Write(arr[0] + " ");
      //Kiểm tra các phần tử còn lại cho đến n-1
      for (int i = 1; i < n - 1; i++)
        if (arr[i] != arr[i + 1] && arr[i] != arr[i - 1])
          Console.Write(arr[i] + " ");
      //Kiểm tra phần tử cuối
      if (arr[n - 2] != arr[n - 1])
        Console.Write(arr[n - 1] + " ");
    }
  }
}

Kết quả:

bai14 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều và thử các cách khác nữa nhé, chúc các bạn thành công !!!