Câu nghi vấn (interrogative sentence) và cách sử dụng câu nghi vấn trong tiếng Anh

Các từ để hỏiCách dùng​​​​​​​What (gì, cái gì)Dùng để hỏi về gì, cái gì của sự vật, sự việc nào đóWhere (ở đâu)Dùng để hỏi địa điểm hay nơi chốnWhen (khi nào)Dùng để hỏi về thời điểm, thời gianWho (ai – làm chủ ngữ)Dùng để hỏi về ngườiWhy (tại sao)Dùng để hỏi về lý doWhose (của ai)Dùng để hỏi về chủ sở hữuWhich + nouns (cái nào)Dùng để hỏi lựa chọn người nào, cái nàoWhom (ai – làm tân ngữ)Dùng để hỏi về ngườiWhat … for (tại sao, để làm gì)Dùng để hỏi lý doHow (như thế nào/bằng cách nào)Dùng để hỏi về cách thức, hoàn cảnh, trạng tháiHow many (số lượng bao nhiêu)Dùng để hỏi về số lượng (chỉ dùng với danh từ đếm được số nhiều)How much (số lượng bao nhiêu)Dùng để hỏi về số lượng (chỉ dùng với danh từ không đếm được)How often (bao lâu)Dùng để hỏi về sự thường xuyên