Cấu trúc mảng một chiều, đa chiều trong PHP

Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Mảng là một kiểu dữ liệu rất quan trọng trong lập trình ứng dụng web, với mảng một chiều, đa chiều giúp chúng ta có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách tối ưu và thao tác cũng rất dễ dàng.

MẢNG LÀ GÌ

 • Mảng là một biến đặc biệt có thể tạo nhiều hơn một giá trị ở một thời điểm

Ví dụ bạn có một list các tên của một nhóm. Nếu như cách lưu trữ thông thường thì bạn thường sử dụng cách khai báo sau đây.

<?php
$name_1 = "Searchbox";
$name_2 = "Join";
$name_3 = "Marry";
?>

Trên đấy chỉ là danh sách 3 tên còn nếu hàng trăm tên thì bạn xử lý như thế nào. Tất nhiên không thể list ra hàng trăm biến như thế được. Ở trong php có một kiểu dữ liệu đấy chính là array

CẤU TRÚC CỦA MẢNG

Trong mảng sẽ có nhiều phần tử, mỗi phần tử có cấu trúc Key và Value

 • Key: Là khóa của mảng, dùng để phân biệt các phần tử trong mảng
 • Value: Là giá trị của phân tử tương ứng với các key trong mảng
 • Key=>Value là cặp thông tin đặc trung của mỗi phần tử trong mảng
<?php
$myArray = array('key1'=>'value1', 'key2'=>'value2');
?>

CÁCH TẠO MẢNG

 • Để tạo mảng ta sử dụng hàm array()
 • Mảng có key mặc định bắt đầu từ 0
<?php $course = array('Frontend','php&mysql'); ?>
 • Mảng có key được xác định trước
<?php
$student = array(
    '08T1016' => 'Phan Văn Cương',
    '08T1013' => 'Nguyễn Văn Hoàng',
    '08T1015' => 'Bùi Việt Đức',
);
?>

ĐỘ LỚN CỦA MẢNG

Để xác định độ lớn(số phần tử) của mảng ta sử dụng hàm count()

<?php
$colorArray = array('green', 'blue', 'red');
echo count($colorArray);// Kết quả: 3
?>

KHỞI GÁN GIÁ TRỊ CHO MẢNG

Để tạo giá trị cho mảng chúng ta làm việc thông qua key của nó

Sau đây là 2 cách chúng ta dùng để khởi tạo giá trị cho mảng

 • Khởi tạo ngay khi tạo mảng
<?php $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); ?>
 • Khởi tạo riêng lẽ các phần tử của mảng
<?php
$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";
?>

TRUY XUẤT GIÁ TRỊ MẢNG

Để truy xuất vào phần tử của mảng mình căn cứ vào key(khóa) của mảng

 • Đối với mảng có key mặc định
<?php
$course = array('Frontend','php&mysql');
echo $course[0];
?>
 • Với mảng với key được xác định
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo $age['Peter']; // Kết quả: 35
?>

MẢNG ĐA CHIỀU TRONG PHP

 • Khi một phần tử của mảng có giá trị nó được biểu diễn dưới dạng mảng thì nó được gọi là mảng đa chiều
 • Mảng đa chiều thường sử dụng lưu trử dữ liệu có cấu trúc nhiều tầng
 • Các thao tác trên mảng tương tự với mảng một chiều
<?php
$course = array(
    'FRONTEND' => array(
        'title' => 'Khóa học lập trình Frontend Online',
        'fee' => 1200000
    ),
    'PHP-MYSQL' => array(
        'title' => 'Khóa học  lập trình web PHP-MYSQL',
        'fee' => 1680000
    )
);
?>

TRUY XUẤT PHẦN TỬ TRONG MẢNG ĐA CHIỀU

 • Dựa vào đường dẫn key để lấy giá trị của mảng đa chiều
<?php
$course = array(
    'FRONTEND' => array(
        'title' => 'Khóa học lập trình Frontend Online',
        'fee' => 1200000
    ),
    'PHP-MYSQL' => array(
        'title' => 'Khóa học  lập trình web PHP-MYSQL',
        'fee' => 1680000
    )
);
?>

Chúng ta lấy ra Học phí của khóa học FRONTEND

<?php
echo $course['FRONTEND']['fee']; // Kết quả: 1200000
?>

BÀI TẬP MẢNG ĐA CHIỀU

1.Tạo mảng đa chiều quản lý danh sách  sinh viên và giáo viên trong trường ĐH bao gồm các thông tin: Tên, Ngày sinh, Giới tính

2.Tạo mảng đa chiều quản lý các bài viết trong website tin tức

3.Tạo mảng đa chiều quản lý các sản phẩm trong website bán hàng