[C/C++] getch(), getche() trong Dev-C và Linux

Trong dev-C từ 4.9 trở xuống và trong Linux không hỗ trợ thư viện conio.h nên chúng ta không dùng được một số hàm trong đó có getch() và getche.

Dưới đây là code xây dựng 2 hàm này:

#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

/* reads from keypress, doesn't echo */
int getch(void)
{
  struct termios oldattr, newattr;
  int ch;
  tcgetattr( STDIN_FILENO, &oldattr );
  newattr = oldattr;
  newattr.c_lflag &= ~( ICANON | ECHO );
  tcsetattr( STDIN_FILENO, TCSANOW, &newattr );
  ch = getchar();
  tcsetattr( STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldattr );
  return ch;
}

/* reads from keypress, echoes */
int getche(void)
{
  struct termios oldattr, newattr;
  int ch;
  tcgetattr( STDIN_FILENO, &oldattr );
  newattr = oldattr;
  newattr.c_lflag &= ~( ICANON );
  tcsetattr( STDIN_FILENO, TCSANOW, &newattr );
  ch = getchar();
  tcsetattr( STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldattr );
  return ch;
}

// nhap vao 1 dong chu, khi gap tu "ketthuc" thi dung lai ma khong can an enter
// Su dung ham getche();
int main(){
  char x;
  char kt[] = "ketthuc";
  int i = 0;
  while(1){
    x = getche();
    if (x == kt[i]) i++;
    else i = 0;
    if (i==7) break;
  }
  return 0;
}

Tham khảo thêm tại stackoverflow.com và zobayer.blogspot.com