Chương trình chia lấy phần nguyên và phần dư trong C

 /*NHAP VAO SO NGUYEN a va b VA THUC HIEN PHEP CHIA LAY PHAN NGUYEN VA PHAN DU CUA a chia b*/

#include <stdio.h>     //thu vien de su dung cac lenh printf() ,scanf() ,..//
#include <conio.h>     //thu vien de su dung lenh getch()//

int main()         //Khai bao kieu tra ve va ten ham chinh//
{ 
int a,b;          //khai bao bien a theo kieu nguyen integer//
printf("Nhap vao so nguyen a: "); //in ra man hinh dong chu// 
scanf("%d",&a);    //nhap so nguyen a tu ban phim //
printf("Nhap vao so nguyen b: ");  
scanf("%d",&b);
printf("Chia lay phan nguyen cua a chia b = %d \n",a/b); //in ra man hinh ket qua, / la chia lay phan nguyen//
printf("Chia lay phan du cua a chia b = %d",a%b); //in ra man hinh ket qua, % la chia lay phan du//
getch();      //lenh tam dung man hinh de xem ket qua//
}