Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường. Đây là bài tập căn bản khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình C++, giúp các bạn vẫn dụng được các thuật toán.

Trong chương trình C++ sau đây, người dùng sẽ được yêu cầu nhập Chuỗi (nó có thể viết hoa hoàn chỉnh hoặc viết hoa một phần) và sau đó chương trình sẽ chuyển đổi nó thành một chuỗi chữ thường hoàn chỉnh (tất cả các ký tự in thường).

Ví dụ: Chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường.

Logic chúng ta đã sử dụng trong chương trình sau là:

Tất cả các ký tự chữ hoa (A-Z) có giá trị ASCII nằm trong khoảng từ 65 đến 90 và các ký tự chữ thường tương ứng (a-z) của chúng có giá trị ASCII lớn hơn 32. Ví dụ: A có giá trị ASCII 65 và ‘a có giá trị ASCII 97 (65 + 32). Áp dụng tương tự cho các trường hợp khác.

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  char str[25];
  int i;
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  for(i=0;i<=strlen(str);i++){
   if(str[i]>=65&&str[i]<=90)
     str[i]=str[i]+32;
  }
  cout<<"Chuỗi sau khi được chuyển thành chữ thường là "<<str;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Hoctapsgk";
}

Kết quả:

chuoi chu thuong JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!