CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hiển thị MsgBox chữ có dấu tiếng việt – Unicode

Trong lập trình VBA, để hiển thị thông báo ta dùng hàm MsgBox, tuy nhiên hàm này không thể hiển thị chữ tiếng Việt có dấu -unicode. Bài viết này tôi xin hướng dẫn cách tạo ra một hàm MsgBox có khả năng hiển thị chữ tiếng Việt có dấu, unicode.

image001.jpg

Trong môi trường VBA, tạo một module mới, copy đoạn code dưới đây:

‘****************************************

‘Tac gia: Nguyen Duy Tuan

‘Tel : 0904.210.337

‘E.Mail : 

 [email protected] 

‘Website: www.bluesofts.net

‘****************************************

‘Khai bao cac ham API trong thu vien User32.DLL. Chạy trong môi trường Office 32 hoặc 64-bit

#If VBA7 Then

Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib “user32” () As LongPtr

Private Declare PtrSafe Function MessageBoxW Lib “user32” (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long

#Else

Private Declare Function GetActiveWindow Lib “user32” () As Long

Private Declare Function MessageBoxW Lib “user32” (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long

#End If

 

Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant = vbNullString) As VbMsgBoxResult 

   ‘Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant, Optional HelpFile, Optional Context) As VbMsgBoxResult

   ‘BStrMsg,BStrTitle : La chuoi Unicode

   Dim BStrMsg, BStrTitle 

   ‘Hàm StrConv Chuyen chuoi ve ma Unicode

   BStrMsg = StrConv(PromptUni, vbUnicode) 

   BStrTitle = StrConv(TitleUni, vbUnicode) 

   MsgBoxUni = MessageBoxW(GetActiveWindow, BStrMsg, BStrTitle, Buttons) 

End Function 

Như vậy từ nay các bạn có thể sử dụng hàm MsgBoxUni thay thế hàm MsgBox trong VBA là có thể hiển thị chữ tiếng Việt có dấu –  unicode.

Sub TestMsgBoxUni() 

   ‘Test trong Excel

   MsgBoxUni Range(“B3”).Value, vbInformation, Range(“B4”).Value 

End Sub 

Theo ví dụ trên, ô B3 chưa nội dung thông báo, B4 nội dung tiêu đề bảng thông báo, tất cả là chữ unicode.

Download ví dụ:

http://www.bluesofts.net/Baiviet/Laptrinh/VB_VBA/MsgBoxUnicode.zip

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân – Công ty Cổ phần Bluesofts