COPY trong SQL – w3seo lệnh sao chép, copy trong SQL

Rate this post

Nếu bạn muốn sao chép dữ liệu của một bảng SQL sang một bảng SQL khác trong cùng một máy chủ SQL, thì bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng câu lệnh SELECT INTO trong SQL.

Các bài viết liên quan:

Câu lệnh SELECT INTO trong Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc sao chép nội dung từ một bảng hiện có vào bảng mới. SQL tạo bảng mới bằng cách sử dụng cấu trúc của bảng hiện có.

Cú pháp của câu lệnh SELECT INTO trong SQL

Ví dụ về câu lệnh SELECT INTO trong SQL

Trong bài viết này, chúng tôi đã lấy ba ví dụ SQL khác nhau sau đây sẽ giúp bạn cách sao chép nội dung của một bảng vào một bảng khác trong SQL:

Ví dụ 1: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Ô tô với ba cột:

Car NameCar ColorCar CostHyundai CretaWhite10,85,000Hyundai VenueWhite9,50,000Hyundai i20Red9,00,000Kia SonetWhite10,00,000Kia SeltosBlack8,00,000Swift DezireRed7,95,000

Table: Cars

 • Giả sử bạn muốn sao chép nội dung của bảng Car ở trên vào bảng mới Car_Details. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:

 • Hãy kiểm tra xem bảng Car_Details được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:


Car NameCar ColorCar CostHyundai CretaWhite10,85,000Hyundai VenueWhite9,50,000Hyundai i20Red9,00,000Kia SonetWhite10,00,000Kia SeltosBlack8,00,000Swift DezireRed7,95,000

Table: Car_Details

Ví dụ 2: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Nhân viên với bốn cột:

Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City201Abhay25000Goa202Ankit45000Delhi203Bheem30000Goa204Ram29000Goa205Sumit40000Delhi

 • Giả sử bạn muốn sao chép bản ghi của bảng Nhân viên ở trên vào bảng mới Coding_Eprisees. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:

 • Hãy kiểm tra xem bảng Coding_Eprisees được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:


Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City201Abhay25000Goa202Ankit45000Delhi203Bheem30000Goa204Ram29000Goa205Sumit40000Delhi

Table: Coding_Employees

Ví dụ 3: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng có tên là Sinh viên với bốn cột:

RollNoNameMarksAge1001Bhanu88171002Raman82161003Sumit80161004Shobhit95151005Akash8516

Table: Student

 • Giả sử bạn muốn sao chép bản ghi của bảng Student ở trên vào bảng mới Class_12_Students. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:

 • Hãy kiểm tra xem bảng Class_12_Students có được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:


RollNoNameMarksAge1001Bhanu88171002Raman82161003Sumit80161004Shobhit95151005Akash8516

Table: Class_12_Students

Ví dụ 4: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Ô tô với ba cột:

Car NameCar ColorCar CostHyundai CretaWhite10,85,000Hyundai VenueWhite9,50,000Hyundai i20Red9,00,000Kia SonetWhite10,00,000Kia SeltosBlack8,00,000Swift DezireRed7,95,000

Table: Cars

 • Giả sử bạn muốn sao chép các cột Car_Color và Car_Name của bảng Cars ở trên vào bảng mới Car_Color. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:

 • Hãy kiểm tra bảng Car_Color được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:


Car NameCar ColorHyundai CretaWhiteHyundai VenueWhiteHyundai i20RedKia SonetWhiteKia SeltosBlackSwift DezireRed

Table: Car_Color

Cú pháp của câu lệnh SELECT INTO với mệnh đề WHERE trong SQL

Ví dụ về câu lệnh SELECT INTO với mệnh đề WHERE trong SQL

Ở đây, chúng tôi đã lấy ba ví dụ SQL khác nhau sau đây, sẽ giúp bạn cách sao chép nội dung của một bảng vào một bảng khác với một điều kiện cụ thể trong SQL:

Ví dụ 1: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Ô tô với ba cột:

Car NameCar ColorCar CostHyundai CretaBlack10,85,000Hyundai VenueBlack9,50,000Hyundai i20Red9,00,000Kia SonetWhite10,00,000Kia SeltosBlack8,00,000Swift DezireRed7,95,000

Table: Cars

 • Giả sử chúng ta chỉ muốn sao chép bản ghi của những chiếc xe có màu đen. Đối với điều này, chúng tôi phải nhập truy vấn sau trong SQL:

 • Hãy kiểm tra xem bảng Black_Car_Details được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:


Car NameCar ColorCar CostHyundai CretaBlack10,85,000Hyundai VenueBlack9,50,000Kia SeltosBlack8,00,000

Table: Black_Car_Details

Ví dụ 2: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Nhân viên với bốn cột:

Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City201Abhay45000Goa202Ankit45000Delhi203Bheem38000Goa204Ram49000Goa205Sumit40000Delhi

Table: Employee

 • Giả sử chúng ta chỉ muốn sao chép hồ sơ của những nhân viên có mức Lương hơn 40.000. Đối với điều này, chúng tôi phải nhập truy vấn sau trong SQL:

 • Hãy kiểm tra bảng Emp_Salary_40000 được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:


Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City201Abhay45000Goa202Ankit45000Delhi204Ram49000Goa

Table: Emp_Salary_40000