Dãy Fibonacci trong C

 • Dãy Fibonacci trong C

  • 01 October

   2018

  • Tự học lập trình C – C++

  Dãy Fibonacci trong C: Chương trình C cho dãy Fibonacci sử dụng vòng lặp và đệ quy. Sử dụng mã bên dưới, bạn có thể in bao nhiêu cụm từ của dãy theo yêu cầu. Các số của chuỗi này được gọi là số Fibonacci. Một vài số đầu tiên của chuỗi là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …,. Ngoại trừ hai thuật ngữ đầu tiên của dãy thì mỗi cụm từ khác là tổng của hai cụm từ trước, ví dụ: 8 = 3 + 5 (bổ sung 3 và 5).

  Dãy Fibonacci là một dãy trong đó thuật ngữ tiếp theo là tổng của hai thuật ngữ có thể qua được. Hai thuật ngữ đầu tiên của dãy Fibonacci là 0 theo sau là 1.

  Chuỗi Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

  1. Chương trình in dãy Fibonacci không sử dụng hàm đệ qui trong C

  Ví dụ cho chạy chương trình sau:

  #include

  int main()

  {

     int i, n, t1 = 0, t2 = 1, nextTerm;

     printf(“Enter the number of terms: “);

     scanf(“%d”, &n);

     printf(“Fibonacci Series: “);

     for (i = 1; i <= n; ++i)

     {

         printf(“%d, “, t1);

         nextTerm = t1 + t2;

         t1 = t2;

         t2 = nextTerm;

     }

     return 0;

  }

  Kết quả:

  2. Chương trình in dãy Fibonacci sử dụng hàm đệ qui trong C

  Chương trình ví dụ:

  #include

  int main()

  {

     int t1 = 0, t2 = 1, nextTerm = 0, n;

     printf(“Enter a positive number: “);

     scanf(“%d”, &n);

     // displays the first two terms which is always 0 and 1

     printf(“Fibonacci Series: %d, %d, “, t1, t2);

     nextTerm = t1 + t2;

     while(nextTerm <= n)

     {

         printf(“%d, “,nextTerm);

         t1 = t2;

         t2 = nextTerm;

         nextTerm = t1 + t2;

     }

     return 0;

  }

  Kết quả:

  Phương thức đệ quy kém hiệu quả hơn vì nó liên quan đến các cuộc gọi hàm lặp lại và có khả năng tràn ngăn xếp vì hàm này thường được gọi để tính các số Fibonacci lớn hơn.

  Tài liệu lập trình C bạn nên xem: