Dãy số Fibonacci trong C – bài tập C có lời giải – VietTuts

Viết chương trình c tìm n số Fibonacci đầu tiên.

Quy luật của dãy số Fibonacci: số tiếp theo bằng tổng của 2 số trước, 2 số đầu tiên của dãy số là 0, 1. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Có 2 cách để viết chương trình dãy số Fibonacci trong C

Ví dụ chương trình tính dãy số Fibonacci không sử dụng phương pháp đệ quy:

File: FibonacciExample1.c

/**
 * Tinh day so Fibonacci KHONG dung phuong phap de quy
 * 
 * @author viettuts.vn
 */

 #include<stdio.h>

/**
 * Tinh so Fibonacci thu n
 * 
 * @param n: chi so cua so Fibonacci tinh tu 0 
 *      vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2
 * @return So Fibonacci thu n
 */
int fibonacci(int n) {
  int f0 = 0;
  int f1 = 1;
  int fn = 1;
  int i;

  if (n < 0) {
    return -1;
  } else if (n == 0 || n == 1) {
    return n;
  } else {
    for (i = 2; i < n; i++) {
      f0 = f1;
      f1 = fn;
      fn = f0 + f1;
    }
  }
  return fn;
}

/**
 * Ham main
 */
int main() {
 int i;
  printf("10 so dau tien cua day so Fibonacci: \n");
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    printf("%d ", fibonacci(i));
  }
}