Đồ họa Java – Đi mã hóa

Đồ họa Java là gì?

Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng, bạn sẽ luôn phải làm việc với Giao diện người dùng đồ họa (GUI). Đồ họa làm cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn, có thể là trang web, ứng dụng hoặc trò chơi điện tử. JAVA cũng cho phép người dùng đưa đồ họa và thiết kế vào mã của họ. Để thực hiện hành động này, JAVA có một lớp dành riêng được gọi là Đồ họa. Lớp này mở rộng lớp Đối tượng. Bạn có thể nhập nó bằng cách sử dụng mã sau:

nhập java.awt.Graphics;
nhập java.lang.Object;

Chữ ký lớp cho một lớp đồ họa như sau:
công khai lớp trừu tượng Đồ họa mở rộng Đối tượng
{

….
}

Khởi tạo lớp Graphics sẽ tạo ra một đối tượng đồ họa. Đối tượng đồ họa luôn được yêu cầu để tạo bất kỳ loại đồ họa nào là JAVA. Đối tượng Graphics đóng gói thông tin trạng thái sau trong nó như được cung cấp bởi Oracle:

  • Đối tượng Thành phần mà bản vẽ sẽ được tạo
  • Nguồn gốc bản dịch để làm việc với các tọa độ.
  • Clip hiện tại
  • Màu hiện tại
  • Phông chữ hiện tại
  • Chức năng hoạt động pixel logic hiện tại (XOR hoặc Paint)
  • Màu thay đổi XOR hiện tại

Hình dạng được vẽ trong Java như thế nào?

Toàn bộ hệ thống Đồ họa hoạt động trên tọa độ. Hệ tọa độ lấy điểm gốc ở bất kỳ đâu trên màn hình như được chỉ định. Màn hình sau đó được chia thành các tọa độ mỏng vô hạn nằm giữa các pixel. Khi một đối tượng được vẽ, các tọa độ sẽ được tuân theo và được tô màu ở giữa các pixel. Việc tô màu và tô các hình cũng được thực hiện tương tự. Vì đường viền được chỉ định rõ ràng, tất cả các tọa độ nằm bên trong đường biên đều được tô màu.

Hàm tạo và phương thức của lớp đồ họa

Cấu trúc của Graphics như sau:

Đồ họa được bảo vệ ()

Đây là hàm tạo mặc định cho ngữ cảnh đồ họa. Do bản chất trừu tượng của lớp Graphics, hàm tạo này không thể được gọi trực tiếp bởi các ứng dụng.

Có một số phương thức của lớp Graphics. Tất cả các phương pháp này đều phục vụ các mục đích khác nhau. Một số phương thức thường được sử dụng của lớp là:

public abstract void drawImage (….) – Để vẽ các đường

public abstract void drawOval (…) – Để vẽ một hình bầu dục

public abstract void drawRect (…) – Để vẽ đường viền của hình chữ nhật