Đọc file với BufferedReader trong java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Trong java, Lớp BufferedReader được sử dụng để đọc văn bản từ một input stream dựa trên các ký tự (character stream). Nó có thể được sử dụng để đọc dữ liệu theo dòng (line by line) bằng phương thức readLine(). Nó giúp hiệu suất nhanh.

Ví dụ về đọc file với BufferedReader trong java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
 
public class BufferedReaderExample {
  public static void main(String args[]) throws Exception {
    FileReader fr = new FileReader("D:\\testout.txt");
    BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
 
    int i;
    while ((i = br.read()) != -1) {
      System.out.print((char) i);
    }
    br.close();
    fr.close();
  }
}

Giả sử file testout.txt có nội dung như sau:

Welcome to java.

Output:

Welcome to java.