Download trọn bộ .Net Framework và microsoft visual c++

 • .NET Framework 1.1 Redistributable: dotnetfx.exe (23.1 MB)
 • .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Redistributable: NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe (10.2 MB)
 • .NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx.exe (22.4 MB)
 • .NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit: NetFx64.exe (45.2 MB)
 • .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 32-bit: NetFx20SP2_x86.exe (23.8 MB)
 • .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit: NetFx20SP2_x64.exe (46.3 MB)
 • .NET Framework 3.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx3.exe (50.3 MB)
 • .NET Framework 3.0 Redistributable 64-bit: dotnetfx3_x64.exe (90.1 MB)
 • .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Redistributable: NetFx30SP1_x86.exe (25.0 MB)
 • .NET Framework 3.5 Redistributable: dotnetfx35.exe (197 MB)
 • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Redistributable: dotnetfx35.exe (231 MB)
 • .NET Framework 4.0 Redistributable: dotNetFx40_Full_x86_x64.exe (48.1 MB)
 • .NET Framework 4.5 Redistributable: dotnetfx45_full_x86_x64.exe (48.0 MB)
 • .NET Framework Removal Tool: dotnetfx_cleanup_tool.zip (259 KB)

2. Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft. Nó có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft.NET Framework. Các bạn tải file Visual C++ cài đặt dạng offline installer (không cần kết nối internet)

Latest version: 2013 (30/December/2014)
License: Freeware
System requirements: Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7/8

* Link download tại đây
http://pcshopvn.blogspot.co.uk/2015/11/microsoft-visual-c-redistributable-packages.html

Latest version: 2013 (30/December/2014)License: FreewareSystem requirements: Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7/8

 • Download Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86): vcredist_x86.exe
 • Download Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64): vcredist_x64.exe
 • Download Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86): vcredist_x86.exe
 • Download Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64): vcredist_x64.exe
 • Download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x86): vcredist_x64.exe
 • Download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x64): vcredist_x86.exe
 • Download Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86): vcredist_x86.exe
 • Download Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x64): vcredist_x64.exe

Fix lỗi “The Program can’t start because MSVCR110.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. “, “MSVCR71.DLL missing”, “MSVCP100.dll Missing”, “MSVC90.dll, COMCTL32.dll, and gdiplus.dll files missing”, “ATL100.DLL and MSVCR100.dll files are missing”, “ATL90.DLL is missing error”