Dùng DOM đọc file XML biểu biễn trên JTree

Chương trình java sau đây ứng dụng mô hình DOM để duyệt qua 1 văn bản XML sau đó hiển thị lên JTree.

Trong đó lớp MyNode.java có nội dung sau

package dom.swing;

import java.util.ArrayList;

public class MyNode {

private String nodeID;//ID

private String nodeValue;//giá trị vủa node

private ArrayList<String>attributes;//lưu giữ các thuộc tính của node

public String getNodeID() {

return nodeID;

}

public void setNodeID(String nodeID) {

this.nodeID = nodeID;

}

public String getNodeValue() {

return nodeValue;

}

public void setNodeValue(String nodeValue) {

this.nodeValue = nodeValue;

}

public ArrayList<String> getAttributes() {

return attributes;

}

public void setAttributes(ArrayList<String> attributes) {

this.attributes = attributes;

}

@Override

public int hashCode() {

final int prime = 31;

int result = 1;

result = prime * result + ((nodeID == null) ? 0 : nodeID.hashCode());

return result;

}

@Override

public boolean equals(Object obj) {

if (this == obj)

return true;

if (obj == null)

return false;

if (getClass() != obj.getClass())

return false;

final MyNode other = (MyNode) obj;

if (nodeID == null) {

if (other.nodeID != null)

return false;

} else if (!nodeID.equals(other.nodeID))

return false;

return true;

}

public MyNode(String nodeID, String nodeValue, ArrayList<String> attributes) {

super();

this.nodeID = nodeID;

this.nodeValue = nodeValue;

this.attributes = attributes;

}

public MyNode() {

super();

}

@Override

public String toString() {

return this.nodeID;

}

}