Event Listener trong Java Swing

STTLớp & Miêu tả

1
ActionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận action event

2
ComponentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận component event

3
ItemListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận item event

4
KeyListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận key event

5
MouseListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse event

6
WindowListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận window event

7
AdjustmentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận adjusmtent event

8
ContainerListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận container event

9
MouseMotionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse motion event

10
FocusListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận focus event