Gán macro cho nút Biểu mẫu hoặc Điều khiển

Nếu bạn muốn chỉ định

Chung:

Liệu điều khiển có được tải khi mở sổ làm việc hay không. (Bỏ qua để biết ActiveX khiển.)

Tự động Tải (Excel)

Liệu điều khiển có thể nhận được tiêu điểm và phản hồi các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Đã bật (Biểu mẫu)

Liệu điều khiển có thể chỉnh sửa được hay không.

Đã khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách gắn điều khiển vào các ô bên dưới nó (tự do trôi nổi, di chuyển nhưng không có kích cỡ hoặc di chuyển và kích cỡ).

Vị trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

PrintObject (Excel)

Cho dù điều khiển đang hiển thị hay ẩn.

Visible (Form)

Văn bản:

Thuộc tính phông chữ (đậm, italic, size, strikethrough, underline và weight).

Đậm, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Văn bản mô tả về điều khiển xác định hoặc mô tả điều khiển đó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Liệu nội dung của điều khiển có tự động ngắt dòng ở cuối dòng hay không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Kích cỡ và Vị trí:

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung hay không.

Tự động Đổi kích cỡ (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc độ rộng tính bằng điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và cạnh trái hoặc cạnh trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

BackColor (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ).

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu mặt trước.

ForeColor (Form)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình ảnh:

Bitmap cần hiển thị trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí ảnh tương quan với chú thích của ảnh (trái, trên cùng, phải, v.v.).

PicturePosition (Form)

Bàn phím và Chuột:

Phím lối tắt cho điều khiển.

Bộ tăng tốc (Biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

MouseIcon (Biểu mẫu)

Loại con trỏ được hiển thị khi người dùng đặt chuột trên một đối tượng cụ thể (tiêu chuẩn, mũi tên, tia I, v.v.).

MousePointer (Biểu mẫu)

Điều khiển có chiếm tiêu điểm khi bấm hay không.

TakeFocusOnClick (Biểu mẫu)