Gặp khó trong Java Swing

Mình có các file Java sau:
JFrameA.java (extends JFrame)
JPanelB.java (extends JPanel) có add button B
JPanelC.java (extends JPanel)

Trên JFrameA đã có add một JPanelA và ở JPanelA có một JButton A. Mình set up button A sao cho khi click vào nó thì:

  this.remove(JPanelA);
  this.add(new JPanelB);

Bây giờ thì mình có JPanelB nằm trong JFrameA. Bây giờ mình muốn nếu mình click và button B thì JFrameA sẽ remove JPanelBadd(JPanelC). Nhưng như mình không biết gọi lại JFrameA như thế nào cả. Đây là giải pháp tạm thời của mình:
Mình set up trong button B như sau:

 JFrameA fr = new JFrameA();
 fr.remove(JPanelA); // vì JPanelA được add sẵn trong fr 
 fr.add(JPanelB);
 fr.setVisible(true);

Cách này nó củng cho kết quả tương tự nhưng nó xuất hiện thêm một cửa sổ nữa, bên cạnh của sổ JFrameA mình run lúc đầu ( tộng cộng mình run JFrameA 2 lần).
Mình muốn có thể làm việc trên JFrameA ban đầu nhưng nghĩ mãi không ra. Ai có giải pháp cho vấn đề này không ạ.
Em cảm ơn.

Skyfall:

Skyfall:

JFrameA fr = new JFrameA();

Nó hiện cửa sổ mới vì bạn đã tạo 1 Frame nữa trong sự kiện click.

Trường hợp này bạn cũng có thể dùng cardLayout

//Create the "cards".
JPanel cards;

JPanel B= new JPanel();
Button button = new Button();
B.add(button);
...
JPanel C= new JPanel();
...

//Create the panel that contains the "cards".
cards = new JPanel(new CardLayout());
cards.add(B, "Panel B");
cards.add(C, "Panel c");

//call panel when click button
private void buttonPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    cards.show(C,"Panel C");
    cards.repaint();
    cards.validate();
  }

1 Like

Hoặc đơn giản chỉ cần validate lại Frame

 public static void main(String[] args) {
    //tao JFrame
    JFrame f = new JFrame();
    f.setLayout(new BorderLayout());
    f.setSize(600, 500);
    f.setLocation(500, 400);
    f.setVisible(true);
    
    // Tao 2 Jpanel a và b, button a1, b1
    JPanel a = new JPanel(new FlowLayout());
    a.setBackground(Color.red);
    JButton a1 = new JButton("Go Panel B");
    
    JPanel b = new JPanel(new FlowLayout());
    b.setBackground(Color.CYAN);
    JButton b1 = new JButton("Go Panel A");
    b.add(b1);
    a.add(a1);
    
    f.add(a, BorderLayout.CENTER);
    f.validate();
    
    // action click button a1
     a1.addActionListener( new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        f.remove(a);
        f.add(b, BorderLayout.CENTER);
        f.validate();
        f.repaint();
      }
    });
    //action click button b1
    b1.addActionListener( new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        f.remove(b);
        f.add(a, BorderLayout.CENTER);
        f.validate();
        f.repaint();
      }
    });
    
  }

1 Like