Graphic trong java?

Mình đang viết một ví dụ về draw bằng java, mình muốn vẽ hình chữ nhật nhưng bị lỗi thế này

Mình tham khảo đc đoạn code khắc phục đc lỗi trên nhưng ko hiểu nguyên lý của vòng for và if trong hàm paint() nên mang hỏi mọi người, đây là đoạn code đó:

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Point;
import java.awt.Shape;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionAdapter;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFrame;

public class DrawingBoardWithMatrix extends JFrame {

 public static void main(String[] args) {
  new DrawingBoardWithMatrix();
 }

 public DrawingBoardWithMatrix() {
  this.setSize(300, 300);
  this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  this.add(new PaintSurface(), BorderLayout.CENTER);
  this.setVisible(true);
 }

 private class PaintSurface extends JComponent {
  ArrayList<Shape> shapes = new ArrayList<Shape>();

  Point startDrag, endDrag;

  public PaintSurface() {
   this.addMouseListener(new MouseAdapter() {
    public void mousePressed(MouseEvent e) {
     startDrag = new Point(e.getX(), e.getY());
     endDrag = startDrag;
     repaint();
    }

    public void mouseReleased(MouseEvent e) {
     Shape r = makeRectangle(startDrag.x, startDrag.y, e.getX(), e.getY());
     shapes.add(r);
     startDrag = null;
     endDrag = null;
     repaint();
    }
   });

   this.addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {
    public void mouseDragged(MouseEvent e) {
     endDrag = new Point(e.getX(), e.getY());
     repaint();
    }
   });
  }

  public void paint(Graphics g) {
   Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;

   for (Shape s : shapes) {
    g2.setPaint(Color.BLACK);
    g2.draw(s);
   }

   if (startDrag != null && endDrag != null) {
    g2.setPaint(Color.LIGHT_GRAY);
    Shape r = makeRectangle(startDrag.x, startDrag.y, endDrag.x, endDrag.y);
    g2.draw(r);
   }
  }

  private Rectangle2D.Float makeRectangle(int x1, int y1, int x2, int y2) {
   return new Rectangle2D.Float(Math.min(x1, x2), Math.min(y1, y2), Math.abs(x1 - x2), Math.abs(y1 - y2));
  }
 }
}