Phương thức split() trong Java – Freetuts

Phương thức split() trong String Java

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về phương pháp split ( ) trong Java. Đây là một phương pháp được sử dụng để tách chuỗi dựa trên một regex được chỉ định .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức split() thường được sử dụng chung với ArrayList để tách các phần tử trong mảng và trả về một mảng các chuỗi con. Vì vậy các bạn hãy khai báo thư viện đã nhé: import java.util.Arrays;

Cú pháp phương thức split() trong Java

Như đã nói ở trên thì phương pháp split ( ) chia chuỗi tại regex được chỉ định và trả về một mảng những chuỗi con .

Cú pháp:

string.split(String regex, int limit)

Trong đó:

 • regex – chuỗi được chia tại regex này (có thể là chuỗi).
 • limit (option): kiểm soát số lượng các chuỗi con kết quả. Nếu tham số limit không được truyền, hàm split () trả về tất cả các chuỗi con có thể có.

Hàm trả về một mảng những chuỗi con .

Ví dụ: ta sử dụng phương thức split() để tách chuỗi str dựa trên khoảng trắng.

//tách chuỗi str dựa trên khoảng trắng
str.split(" ");

Cách dùng phương thức split() trong Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức split() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tách chuỗi vowels dựa trên “::”.

import java.util.Arrays;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi vowels với nội dung là "a::b::c::d:e"
  String vowels = "a::b::c::d:e";
  //sử dụng phương thức split() để tách chuỗi vowels dựa trên "::"
  String[] result = vowels.split("::");
  //hiển thị kết quả sau khi tách ra màn hình
  System.out.println("Kết quả: " + Arrays.toString(result));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Frertuts.net");
 }
}

Kết quả:

split 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ tách chuỗi str dựa trên ký tự khoảng trắng.

import java.util.Arrays;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi vowels với nội dung là "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net"
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //sử dụng phương thức split() để tách chuỗi vowels dựa trên " "
  String[] result = str.split(" ");
  //hiển thị kết quả sau khi tách ra màn hình
  System.out.println("Kết quả: " + Arrays.toString(result));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Frertuts.net");
 }
}

Kết quả:

split 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong phương pháp split ( ) trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ liên tục trình làng những phương pháp khác trong Java, những bạn chú ý quan tâm theo dõi nhé ! ! !

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục: