Hàm strncmp() trong C

Hàm int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n) so sánh n byte đầu tiên của str1 và str2.

Hàm int strncmp(const char *str1 nạp tiền , const char *str2 mẹo vặt , size_t n) so sánh n byte đầu tiên nơi nào của str1 tốt nhất và str2.

Khai báo hàm strncmp() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strncmp() trong C:

int

strncmp

(

const

char

*

str1

,

const

char

*

str2

,

size_t

n

)

Tham số

str1 — Đây là chuỗi đầu tiên cài đặt để qua mạng được so sánh.

str2 — Đây là chuỗi thứ hai địa chỉ để tốt nhất được so sánh.

n — Số ký tự tối đa hỗ trợ để kiểm tra được so sánh.

Trả về giá trị

Hàm này trả về quản lý các giá trị sau:

tốt nhất Nếu giá trị trả về < 0 vô hiệu hóa thì hàm này chỉ rằng str1 là ngắn hơn str2.

miễn phí Nếu giá trị trả về > 0 trực tuyến thì hàm này chỉ rằng str2 là ngắn hơn str1.

an toàn Nếu giá trị trả về = 0 an toàn thì hàm này chỉ rằng str1 là bằng str2.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng mật khẩu của strncmp() trong C:

#include

<stdio.h>

#include

<string.h>

int

main

()

{

char

str1

[

15

];

char

str2

[

15

];

int

ret

;

strcpy

(

str1

,

"abcdef"

);

strcpy

(

str2

,

"ABCDEF"

);

ret

=

strncmp

(

str1

,

str2

,

4

);

if

(

ret

<

0

)

{

printf

(

"Chuoi str1 la ngan hon chuoi str2"

);

}

else

if

(

ret

>

0

)

{

printf

(

"Chuoi str2 la ngan hon chuoi str1"

);

}

else

{

printf

(

"Chuoi str1 la bang chuoi str2"

);

}

return

(

0

);

}

Biên dịch đăng ký vay và chạy chương trình C trên mật khẩu sẽ cho kết quả:

Hàm strncmp() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strcmp() trong C

Bài tiếp: Hàm strcoll() trong C

4.9/5 (40 votes)