Hàm strncmp() trong C

Mua hàng tại:

Hàm strncmp() trong C

Hàm int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n) so sánh n byte đầu tiên của str1 và str2.

Khai báo hàm strncmp() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strncmp() trong C:

int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n)

Tham số

int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n)

str1 — Đây là chuỗi đầu tiên để được so sánh.

str2 — Đây là chuỗi thứ hai để được so sánh.

n — Số ký tự tối đa để được so sánh.

Trả về giá trị

Hàm này trả về các giá trị sau:

Nếu giá trị trả về < 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là ngắn hơn str2.

Nếu giá trị trả về > 0 thì hàm này chỉ rằng str2 là ngắn hơn str1.

Nếu giá trị trả về = 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là bằng str2.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strncmp() trong C:

#include #include int main () { char str1[15]; char str2[15]; int ret; strcpy(str1, “abcdef”); strcpy(str2, “ABCDEF”); ret = strncmp(str1, str2, 4); if(ret 0) { printf(“Chuoi str2 la ngan hon chuoi str1”); } else { printf(“Chuoi str1 la bang chuoi str2”); } return(0); }

#include #include int main () { char str1[15]; char str2[15]; int ret; strcpy(str1, “abcdef”); strcpy(str2, “ABCDEF”); ret = strncmp(str1, str2, 4); if(ret 0) { printf(“Chuoi str2 la ngan hon chuoi str1”); } else { printf(“Chuoi str1 la bang chuoi str2”); } return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strcmp() trong C

Bài tiếp: Hàm strcoll() trong C