Hàm strncmp trong PHP – Freetuts

Hàm strncmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ 2.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strncmp() có cách sử dụng khá giống với strcmp() nhưng có điểm khác là strncmp() chỉ lấy một số kí tự nhất định của 2 chuỗi để so sánh.

Tóm Tắt

Cú pháp

Cú phápstrncmp( $str1, $str2, $len);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • $str1, $str2 là 2 chuỗi cần so sánh.
  • $len là số kí tự của 2 chuỗi tính từ đầu các chuỗi mà hàm strncmp() sẽ dùng để so sánh.

Ví dụ

Code

$str1 = "freetuts.net";
$str2 = "freetuts";
$result = strncmp($str1, $str2, 4);
echo $result . "<br />";
echo strcmp($str1, $str2);

Kết quả

0
4

Tham khảo: php.net