Hàm strrchr trong PHP – Freetuts

Hàm strrchr() sẽ tìm kiếm vị trí cuối cùng của kí tự xuất hiện trong chuỗi nguồn.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu kí tự tìm kiếm là 1 chuỗi sẽ chỉ có kí tự đầu tiên của chuỗi được sử dụng.

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu tự vị trí tìm thấy kí tự đến vị trí cuối chuỗi nguồn. Nếu không tìm thấy hàm trả về FALSE.

Tóm Tắt

Cú pháp

Cú phápstrrchr( $str, $char);

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

  • $str là chuỗi nguồn để tìm kiếm.
  • $char là kí tự cần tìm.

Ví dụ

Code

$str = 'this a test string';
$result = strrchr($str, 's');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
	echo $result;
}

Kết quả

string

Code

$str = 'this a test string';
$result = strrchr($str, 'show');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
	echo $result;
}

Kết quả

string

Do kí tự tìm kiếm là chuỗi “show” nên hàm sẽ tìm kiếm  với kí tự “s”, kết quả giống với ví dụ 1.

Tham khảo: php.net