Hash Map – Information Technology – Lớp HashMap trong Java Lớp HashMap trong java là một lớp kế thừa – StuDocu

Lớp HashMap trong Java

Lớp

HashMap

trong

java

một

lớp

kế

thừa

lớp

AbstractMap

triển

khai

của

Map

Interface

trong Collections

Framework nên

sẽ có

một

vài đặc

điểm

và phương

thức

tương

đồng

với

Map.

HashMap

được

sử

dụng

để

lưu

trữ

các

phần

tử

dưới

dạng

key/value

“.

Key

value

kiểu

dữ

liệu

bất

kỳ,

bạn

thể

try

c

ập

các

g

trị

của

HasMap bằng một key cụ thể.

Những điểm quan trọng về lớp

HashMap trong java

là:

HashMap lưu trữ dữ liệu dưới dạng

cặp key và value.

Nó chứa các key duy nhất.

Nó có thể có 1 key là n

ull và nhiều giá trị null.

Nó duy trì các phần tử KHÔNG

theo thứ tự.

Hierarchy của lớp HashMap trong Java

Lớp HashMap extends lớp

AbstractMap và implements

giao diện Map.

Khai báo của lớp HashMap trong Java

Dưới đây là khai báo của lớp j

ava.util.HashMap trong java

public

class

HashMap<K,V> extends

AbstractMap<K,V>

implements

Map<K,V>, Cloneable, Serializable