Hệ thống ERP là gì? | Digiwin Software (Vietnam)

Quản lý kết cấu sản phẩm

Cung cấp nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm, chi phí lưu trữ dữ liệu, và máy tính truy cập đến in ấn và các hoạt động khác.

Quản lý công lệnh sản xuất , gia công

Bao gồm công lệnh trong xưởng, phiếu lãnh trả liệu, sản xuất nhập kho,công lệnh gia công sản xuất, gia công lãnh liệu, nhập hàng gia công, quản lý đơn giá gia công, đồng thời cung cấp nhiều loại báo biểu thông tin sản xuất để giúp người quản lý nắm bắt tình hình sản xuất.

Hệ thống hoạch định nhu cầu hàng loạt

Cung cấp khả năng chuẩn bị kịp thời cho mỗi kế hoạch sản xuất thành phẩm và kế hoạch đặt mua nguyên phụ liệu hàng loạt, đồng thời tiến hành phân tích năng suất của từng kế hoạch cũng như đánh giá tính khả thi của nó.

Hệ thống tính giá thành

Hỗ trợ thiết lập chế độ thu thập và tính toán giá thành chính xác, nhằm phản ánh kết cấu giá thành thực tế, theo đó mới có căn cứ phân tích cơ cấu chi phí và tìm ra vấn đề then chốt cần cải thiện.