Hỏi vấn đề require() trong PHP. Sao không có tham chiếu nhỉ các bạn?

Mình đoán 99% là bạn đang nói đến namespace. Namespace có thể áp dụng cho hàm, class. Khi khai báo namespace trong một file thì khi include hay require vào file khác bạn bắt buộc phải chỉ rõ hàm đó thuộc namespace nào khi gọi hàm.
Ví dụ:
FileA.php

<?php
namespace FileA;

function myFunc() {
    echo 'myFunc is from FileA' . PHP_EOL;
}

FileB.php

<?php
require __DIR__ . '/FileA.php';

FileA\myFunc(); // myFunc is from FileA

myFunc(); // Có lỗi vì hàm không tồn tại

FileC.php

<?php
require __DIR__ . '/FileA.php';

function myFunc() {
    echo 'myFunc is from FileC' . PHP_EOL;
}

FileA\myFunc(); // myFunc is from FileA

myFunc(); // myFunc is from FileC

Như bạn thấy, cú pháp gọi hàm từ namespace là <tên namespace>\<tên function> dùng dấu \ thay vì dấu . Bạn tham khảo thêm ở manual.

Nếu bạn mới bắt đầu với PHP, mình recommend bạn đọc: