Hướng dẫn hashmap trong java qua các ví dụ cụ thể

1. Khái niệm và những điều cần lưu ý về HashMap trong java?
Hashmap hay còn gọi là bảng băm, là một tập hợp các cặp key-value. Nó sẽ ánh xạ các key tới các value tương ứng.
Có thể hiểu đơn giản, Hashmap sẽ chỉ định các key duy nhất (unique key) cho các value để cho phép truy xuất ở bất kỳ thời điểm nào mong muốn.
Chúng ta cần chú ý những điều sau đây:
+ Hashmap có thể cho phép các key null và value null
+ Hashmap không thể chứa các key trùng lắp
+ Hashmap là một Set (tập hợp) không có thứ tự
Hashmap trong java mô tả từng cặp key và value liên kết với nhau
Nói lý thuyết như vậy đủ rồi, giờ mình bắt tay vào tìm hiểu sâu về Hashmap luôn các bạn nhé.
2. Cú pháp khởi tạo Hashmap trong java
Cú pháp:
HashMap<Key, Value> variable_name = new HashMap<Key, Value>();
VD: HashMap<String, Integer> map1 = new HashMap<String, Integer>();
Trong đó Key và Value là tập các Object chính là tập các đối tượng có thể là các lớp bao Interger, Double,.. hoặc các lớp đối tượng cụ thể như String, SinhVien,…
3. Tìm hiểu về các Phương thức hay sử dụng của Hashmap trong Java
+  Phương thức put
Cú pháp:
put(Object key, Object value);
Phương thức add mặc định sẽ thêm phần tử vào map. Nếu ta thêm phần tử bị trùng key thì sẽ ghi đè lên phần tử đã tồn tại sẳn trong map.
+ Phương thức remove
Cú pháp:
remove(Object obj);
Phương thức remove sẽ loại bỏ phần tử obj trong map
+ Phương thức size
Cú pháp:
size();
Phương thức này sẽ cho biết Hashmap hiện tại cos bao nhiêu phần tử
+ Phương thức get
Cú pháp:
get(Object key);
Phương thức trả về value của phần tử có key tương ứng.
+ Phương thức keySet
Cú pháp:
keySet();
Phương thức này sẽ trả về danh sách các key tồn tại trong hashmap
4. Sourcecode minh họa về Hashmap
Ví dụ này mình code trên IDE Eclipse 2021 và JDK 17. Các bạn có thể copy code để chạy cho lẹ nhé.

import java.util.HashMap;
public class VDHashMap {
public static void main(String[] args) {
    HashMap<String, Integer> map = new HashMap<>();
    map.put(“one”, 1);
    map.put(“two”, 2);
    map.put(“three”, 3);
    map.put(“two”, 5);
    map.remove(“two”);
    System.out.println(map);
    System.out.println(map.keySet());
    for (String key : map.keySet()) {
        System.out.println(map.get(key));
    }
}
}

Các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình tại đây:
Kết Luận
Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Hashmap trong java một cách đơn giản và nhanh chóng, để xem thêm các video hướng dẫn cụ thể về lập trình java core các bạn có thể theo dõi kênh youtube của mình tại đây. Chúc các bạn học tập tốt.