Hướng dẫn mảng đa chiều php – Kiến Thức Vô Tận

 • Trang chủ

 • PHP / MySQL

 • Cách duyệt mảng đa chiều trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Nội dung chính

 • Trả lời: Sử dụng vòng lặp lồng nhau trong PHP
   • Ví dụ
 • Câu hỏi liên quan
 • MẢNG LÀ GÌ
 • CÁCH TẠO MẢNG
 • ĐỘ LỚN CỦA MẢNG
 • KHỞI GÁN GIÁ TRỊ CHO MẢNG
 • TRUY XUẤT GIÁ TRỊ MẢNG
 • MẢNG ĐA CHIỀU TRONG PHP
 • TRUY XUẤT PHẦN TỬ TRONG MẢNG ĐA CHIỀU
 • BÀI TẬP MẢNG ĐA CHIỀU
  • Url Link

Trả lời: Sử dụng vòng lặp lồng nhau trong PHP

Bạn có thể chỉ cần sử dụng
vòng lặp foreach kết hợp với vòng lặp for để truy cập và truy xuất tất cả các khóa, phần tử hoặc giá trị bên trong một mảng đa chiều trong PHP.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Multidimensional array
$superheroes = array(
  "spider-man" => array(
    "name" => "Peter Parker",
    "email" => "",
  ),
  "super-man" => array(
    "name" => "Clark Kent",
    "email" => "",
  ),
  "iron-man" => array(
    "name" => "Harry Potter",
    "email" => "",
  )
);
 
// Printing all the keys and values one by one
$keys = array_keys($superheroes);
for($i = 0; $i < count($superheroes); $i++) {
  echo $keys[$i] . "{<br>";
  foreach($superheroes[$keys[$i]] as $key => $value) {
    echo $key . " : " . $value . "<br>";
  }
  echo "}<br>";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Mảng là một kiểu dữ liệu rất quan trọng trong lập trình ứng dụng web, với mảng một chiều, đa chiều giúp chúng ta có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách tối ưu và thao tác cũng rất dễ dàng.

MẢNG LÀ GÌ

 • Mảng là một biến đặc biệt có thể tạo nhiều hơn một giá trị ở một thời điểm

Ví dụ bạn có một list các tên của một nhóm. Nếu như cách lưu trữ thông thường thì bạn thường sử dụng cách khai báo sau đây.

<?php
$name_1 = "Searchbox";
$name_2 = "Join";
$name_3 = "Marry";
?>

Trên đấy chỉ là danh sách 3 tên còn nếu hàng
trăm tên thì bạn xử lý như thế nào. Tất nhiên không thể list ra hàng trăm biến như thế được. Ở trong php có một kiểu dữ liệu đấy chính là array

Trong mảng sẽ có nhiều phần tử, mỗi phần tử có cấu trúc Key và Value

 • Key: Là khóa của mảng, dùng để phân biệt các phần tử trong mảng
 • Value: Là giá trị của phân tử tương ứng với các key trong mảng
 • Key=>Value là cặp thông tin đặc trung của mỗi phần tử trong mảng
<?php
$myArray = array('key1'=>'value1', 'key2'=>'value2');
?>

CÁCH TẠO MẢNG

 • Để
  tạo mảng ta sử dụng hàm array()
 • Mảng có key mặc định bắt đầu từ 0
<?php $course = array('Frontend','php&mysql'); ?>
 • Mảng có key được xác định trước
<?php
$student = array(
    '08T1016' => 'Phan Văn Cương',
    '08T1013' => 'Nguyễn Văn Hoàng',
    '08T1015' => 'Bùi Việt Đức',
);
?>

ĐỘ LỚN CỦA MẢNG

Để xác định độ lớn(số phần tử) của mảng ta sử dụng hàm count()

<?php
$colorArray = array('green', 'blue', 'red');
echo count($colorArray);// Kết quả: 3
?>

KHỞI GÁN GIÁ TRỊ CHO MẢNG

Để tạo giá trị cho mảng chúng ta làm việc thông qua key của nó

Sau đây là 2 cách chúng ta dùng để khởi tạo giá trị cho mảng

 • Khởi tạo ngay khi tạo mảng
<?php $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); ?>
 • Khởi tạo
  riêng lẽ các phần tử của mảng
<?php
$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";
?>

TRUY XUẤT GIÁ TRỊ MẢNG

Để truy xuất vào phần tử của mảng mình căn cứ vào key(khóa) của mảng

 • Đối với mảng có key mặc định
<?php
$course = array('Frontend','php&mysql');
echo $course[0];
?>
 • Với mảng với key được xác định
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo $age['Peter']; // Kết quả: 35
?>

MẢNG ĐA CHIỀU TRONG PHP

 • Khi một phần tử của mảng có giá trị nó được biểu diễn dưới dạng mảng thì nó được gọi là mảng đa chiều
 • Mảng đa chiều thường sử dụng lưu trử dữ liệu có cấu trúc nhiều tầng
 • Các
  thao tác trên mảng tương tự với mảng một chiều
<?php
$course = array(
    'FRONTEND' => array(
        'title' => 'Khóa học lập trình Frontend Online',
        'fee' => 1200000
    ),
    'PHP-MYSQL' => array(
        'title' => 'Khóa học  lập trình web PHP-MYSQL',
        'fee' => 1680000
    )
);
?>

TRUY XUẤT PHẦN TỬ TRONG MẢNG ĐA CHIỀU

 • Dựa vào đường dẫn key để lấy giá trị của mảng đa chiều
<?php
$course = array(
    'FRONTEND' => array(
        'title' => 'Khóa học lập trình Frontend Online',
        'fee' => 1200000
    ),
    'PHP-MYSQL' => array(
        'title' => 'Khóa học  lập trình web PHP-MYSQL',
        'fee' => 1680000
    )
);
?>

Chúng ta lấy ra Học phí của khóa học FRONTEND

<?php
echo $course['FRONTEND']['fee']; // Kết quả: 1200000
?>

BÀI TẬP MẢNG ĐA CHIỀU

1.Tạo mảng đa chiều quản lý danh sách  sinh viên và giáo viên trong trường ĐH bao gồm các thông tin: Tên, Ngày sinh, Giới tính

2.Tạo mảng đa chiều quản lý các bài viết trong website tin tức

3.Tạo mảng đa
chiều quản lý các sản phẩm trong website bán hàng

Url Link

http://hocweb123.com/cau-truc-mang-mot-chieu-da-chieu-trong-php.html