In ra các số nguyên to từ 1 đến n Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n tong Java. Đây cũng là bài tập cơ bản để các bạn làm quen với các bài tập về Number trong Java.

Nội dung chính

Show

  • Ví dụ 1: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100.
  • Ví dụ 2: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n.
  • Chương trình Java để in các số nguyên tố từ 1 đến N bằng For Loop
  • Chương trình Java để in các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng Vòng lặp Trong khi
  • Chương trình Java để hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến N bằng phương pháp
  • Ví dụ 1: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100.
  • Ví dụ 2: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n.
  • Video liên quan

Chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình hiển thị số nguyên tố. Chương trình thứ nhất sẽ hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100 và chương trình thứ hai sẽ hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n (n được nhập từ người dùng).

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100.

Trong chương trình này sẽ dùng vòng lặp For chạy từ 1 đến 100 và tìm xem số nào là số nguyên tố thì xuất ra màn hình.

import java.util.Scanner;
class KiemTraSoNguyenTo
{
public static void main (String[] args)
{
int i =0;
int num =0;
//Empty String
String primeNumbers = “”;
for (i = 1; i <= 100; i++)
{
int counter=0;
for(num =i; num>=1; num–)
{
if(i%num==0)
{
counter = counter + 1;
}
}
if (counter ==2)
{
//Appended the Prime number to the String
primeNumbers = primeNumbers + i + ” “;
}
}
System.out.println(“Các số nguyên tố từ 1 đến 100 là:”);
System.out.println(primeNumbers);
}
}

Kết quả:

In ra các số nguyên to từ 1 đến n Java

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n.

Trong chương trình này sẽ hiện thị ra màn hình các số nguyên tố từ 1 đến n (n được nhập từ người dùng).

import java.util.Scanner;
class KiemTraSoNguyenTo
{
public static void main (String[] args)
{
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int i =0;
int num =0;
String primeNumbers = “”;
System.out.println(“Nhập vào số n:”);
int n = scanner.nextInt();
scanner.close();
for (i = 1; i <= n; i++)
{
int counter=0;
for(num =i; num>=1; num–)
{
if(i%num==0)
{
counter = counter + 1;
}
}
if (counter ==2)
{
primeNumbers = primeNumbers + i + ” “;
}
}
System.out.println(“Các số nguyên tố từ 1 đến “+ n +” là:”);
System.out.println(primeNumbers);
}
}

kết quả:

In ra các số nguyên to từ 1 đến n Java

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình hiển thị các số nguyên tố. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Viết chương trình Java để in các số nguyên tố từ 1 đến N bằng cách sử dụng For Loop, While Loop và Functions.

Chương trình Java để in các số nguyên tố từ 1 đến N bằng For Loop

Chương trình này cho phép người dùng nhập bất kỳ giá trị số nguyên nào. Tiếp theo, chương trình Java này hiển thị tất cả các số Nguyên tố từ 1 đến 100 bằng For Loop.

MẸO: Vui lòng tham khảo bài viết Kiểm tra số nguyên tố trong Java để hiểu các bước liên quan đến kiểm tra số nguyên tố

public class PrintPrimeNumbers1 {
public static void main(String[] args)
{
int i, number, count;
System.out.println(” Prime Numbers from 1 to 100 are : “);
for(number = 1; number <= 100; number++)
{
count = 0;
for (i = 2; i <= number/2; i++)
{
if(number % i == 0)
{
count++;
break;
}
}
if(count == 0 && number != 1 )
{
System.out.print(number + ” “);
}
}
}
}

Chương trình Java để in các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng Vòng lặp Trong khi

Chương trình Java này trả về danh sách các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng While Loop.

public class Example2 {
public static void main(String[] args)
{
int i, number = 1, count;
System.out.println(” From 1 to 100 are : “);
while(number <= 100)
{
count = 0;
i = 2;
while(i <= number/2 )
{
if(number % i == 0)
{
count++;
break;
}
i++;
}
if(count == 0 && number != 1 )
{
System.out.print(number + ” “);
}
number++;
}
}
}

Chúng ta vừa thay thế vòng lặp For trong ví dụ trên bằng vòng lặp While. Nếu bạn không hiểu Vòng lặp While, vui lòng tham khảo: WHILE LOOP.

Chương trình Java để in các số nguyên tố từ 1 đến 100 bằng cách sử dụng đầu ra của vòng lặp while

From 1 to 100 are :
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Chương trình Java để hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến N bằng phương pháp

Chương trình Java này giống như ví dụ đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi đã tách logic số nguyên tố và đặt nó trong một phương pháp riêng.

import java.util.Scanner;
public class Example3 {
private static Scanner sc;
public static void main(String[] args)
{
int number, minimum, maximum, i, count;
sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(” Please Enter the Minimum value : “);
minimum = sc.nextInt();
System.out.print(” Please Enter the Maximum value : “);
maximum = sc.nextInt();
System.out.println(” Prime Numbers from 1 to 100 are : “);
for(number = minimum; number <= maximum; number++)
{
count = 0;
for (i = 2; i <= number/2; i++)
{
if(number % i == 0)
{
count++;
break;
}
}
if(count == 0 && number != 1 )
{
System.out.print(number + ” “);
}
}
}
}
Please Enter the Minimum value : 10
Please Enter the Maximum value : 200
Prime Numbers from 1 to 100 are :
11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n tong Java. Đây cũng là bài tập cơ bản để các bạn làm quen với các bài tập về Number trong Java.

In ra các số nguyên to từ 1 đến n Java

In ra các số nguyên to từ 1 đến n Java

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình hiển thị số nguyên tố. Chương trình thứ nhất sẽ hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100 và chương trình thứ hai sẽ hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n (n được nhập từ người dùng).

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100.

Trong chương trình này sẽ dùng vòng lặp For chạy từ 1 đến 100 và tìm xem số nào là số nguyên tố thì xuất ra màn hình.

import java.util.Scanner;
class KiemTraSoNguyenTo
{
public static void main (String[] args)
{
int i =0;
int num =0;
//Empty String
String primeNumbers = “”;
for (i = 1; i <= 100; i++)
{
int counter=0;
for(num =i; num>=1; num–)
{
if(i%num==0)
{
counter = counter + 1;
}
}
if (counter ==2)
{
//Appended the Prime number to the String
primeNumbers = primeNumbers + i + ” “;
}
}
System.out.println(“Các số nguyên tố từ 1 đến 100 là:”);
System.out.println(primeNumbers);
}
}

Kết quả:

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n.

Trong chương trình này sẽ hiện thị ra màn hình các số nguyên tố từ 1 đến n (n được nhập từ người dùng).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;
class KiemTraSoNguyenTo
{
public static void main (String[] args)
{
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int i =0;
int num =0;
String primeNumbers = “”;
System.out.println(“Nhập vào số n:”);
int n = scanner.nextInt();
scanner.close();
for (i = 1; i <= n; i++)
{
int counter=0;
for(num =i; num>=1; num–)
{
if(i%num==0)
{
counter = counter + 1;
}
}
if (counter ==2)
{
primeNumbers = primeNumbers + i + ” “;
}
}
System.out.println(“Các số nguyên tố từ 1 đến “+ n +” là:”);
System.out.println(primeNumbers);
}
}

kết quả:

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình hiển thị các số nguyên tố. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

In ra các số nguyên to từ 1 đến n Java