infinity tiếng Anh là gì? – Chickgolden

Thông tin thuật ngữ infinity tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

infinity tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng infinity trong tiếng Anh .

phát âm infinity tiếng Anh
infinity
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ infinity

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc : infinity tiếng Anh là gì ?

Định nghĩa – Khái niệm

infinity tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ infinity trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ infinity tiếng Anh nghĩa là gì.

infinity /in’finiti/

* danh từ
– (như) infinitude
– (toán học) vô cực, vô tận
!to infinity
– vô cùng, vô tận

infinity
– vô số, vô cực, vô hạn, vô tận at i. ở vô cực; to end at i. kết thúc ở
– vô cực; to extend to i. kéo dài đến vô cực; to let…
– approach i. để tiến dần đến vô cực
– actual i. vô hạn thực tại
– completed i. (logic học) vô hạn [thực tại, hoàn chỉnh]
– constructive i. (logic học) vô hạn kiến thiết
– potential i. (logic học) vô hạn tiềm năng
– single i. vô hạn đơn

Thuật ngữ liên quan tới infinity

Tóm lại nội dung ý nghĩa của infinity trong tiếng Anh

infinity có nghĩa là: infinity /in’finiti/* danh từ- (như) infinitude- (toán học) vô cực, vô tận!to infinity- vô cùng, vô tậninfinity- vô số, vô cực, vô hạn, vô tận at i. ở vô cực; to end at i. kết thúc ở- vô cực; to extend to i. kéo dài đến vô cực; to let… – approach i. để tiến dần đến vô cực – actual i. vô hạn thực tại- completed i. (logic học) vô hạn [thực tại, hoàn chỉnh]- constructive i. (logic học) vô hạn kiến thiết – potential i. (logic học) vô hạn tiềm năng- single i. vô hạn đơn

Đây là cách dùng infinity tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ infinity tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

infinity /in’finiti/* danh từ- (như) infinitude- (toán học) vô cực tiếng Anh là gì?
vô tận!to infinity- vô cùng tiếng Anh là gì?
vô tậninfinity- vô số tiếng Anh là gì?
vô cực tiếng Anh là gì?
vô hạn tiếng Anh là gì?
vô tận at i. ở vô cực tiếng Anh là gì?
to end at i. kết thúc ở- vô cực tiếng Anh là gì?
to extend to i. kéo dài đến vô cực tiếng Anh là gì?
to let… – approach i. để tiến dần đến vô cực – actual i. vô hạn thực tại- completed i. (logic học) vô hạn [thực tại tiếng Anh là gì?
hoàn chỉnh]- constructive i. (logic học) vô hạn kiến thiết – potential i. (logic học) vô hạn tiềm năng- single i. vô hạn đơn