Java: Cách sử dụng ButtonGroup

Thành phần ButtonGroup dùng để quản lý trạng thái được chọn/không được chọn của một tập các nút. ButtonGroup đảm bảo rằng chỉ có một nút được chọn tại một thời điểm. Mặc định ban đầu thì tất cả các nút của ButtonGroup đều không được chọn.

Cách sử dụng các tính năng của ButtonGroup

Ta có thể sử dụng ButtonGroup với bất kỳ tập đối tượng nào được thừa kế từ AbstractButton. Thông thường thì một nhóm thường là tập hợp các thể hiện của JRadioButton, JRadioButtonMenuItem, hoặc JToggleButton.

Nói chung, dưới đây là các bước phổ biến để viết đoạn mã sử dụng một thành phần ButtonGroup.

  1. Lớp con JFrame
  2. Gọi ContextPane cùng với layout manager
  3. Khai báo và cấu hình tập các nút radio hoặc toggle button
  4. Tạo thể hiện của đối tượng ButtonGroup
  5. Gọi phương thức add trên đối tượng ButtonGroup để thêm từng nút vào nhóm.

Xin mời xem chi tiết ví dụ tại bài viết Cách sử dụng Radio Button.

API ButtonGroup

Hàm tạo hoặc phương thứcMục đích

Hàm tạo/Phương thức thường dùng của ButtonGroup

ButtonGroup()Tạo một thể hiện của ButtonGroup.void add(AbstractButton)
void remove(AbstractButton)Thêm một nút vào nhóm, hoặc xóa nút khỏi nhóm.public ButtonGroup getGroup()
(trong DefaultButtonModel)Lấy ButtonGroup điều khiển nút. Ví dụ:
ButtonGroup group = ((DefaultButtonModel)button.getModel()).getGroup();public ButtonGroup clearSelection()Xóa trạng thái của nút được chọn trong ButtonGroup, khi đó tất cả các nút trong ButtonGroup đều không được chọn.

Ví dụ có sử dụng ButtonGroup